Видання академії

-A A +A

Загальні положення

Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.
 
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:
 • перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;
 • здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей та організація зовнішнього (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 • перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).
 
Етапи підготовки до друку
 
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://academy-journals.in.ua/index.php/index) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 
 1. Статті подаються до наукової частини академії у робочі дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 18.00) за адресою: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет вченої ради (тел. (044) 501 78 28, e-mail: nauka@dakkkim.edu.ua).
 2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим у кадровому підрозділі.
 3. До наукової частини академії подається паперовий примірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці також зазначає дату подання статті до друку. 
 4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал.У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.
 5. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається.
 6. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок.
 
Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.
 
Структура статті
 
 1. Індекс УДК.
 2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
 3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
 4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
 5. Анотації та ключові слова:
 • для збірників наукових праць "Мистецтвознавчі записки" та "Актуальні проблеми...":
а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)). Приклад: У статті розкрито поняття обумовленості жанру скрипкового перекладу еволюційними процесами, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому історичному етапі. За основу взято творчість Фріца Крейслера, яка яскраво відобразила онтологічні і гносеологічні тенденції тогочасного художнього світогляду у підходах до жанрових модифікацій скрипкового перекладу. На основі теорії ігрових структур в музиці В. Клименка показано втілення різних рівнів «гри» в творчому доробку видатного австрійського скрипаля і композитора;
б) анотації англійською та російською мовами є перекладом україномовного варіанту 
 • для альманаху "Культура і Сучасність" і наукового журналу "Вісник НАКККіМ":
а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – 500 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76));
б) анотація російською мовою є перекладом україномовного варіанту;
в) розширена анотація англійською є тезисним викладом змісту наукового дослідження у вигляді основних, стисло сформульованих положень. Середній обсяг – 5000 друкованих знаків.
«Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому» (Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010).
 1. Вимоги до основного тексту:
 • «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).
 1. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку.
 
Технічне оформлення
 
 1. Обсяг – близько 0,5 д.а. (20000 друкованих знаків з пробілами).
 2. Текстовий процесор Microsoft Word.
 3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.
 4. Поля: не менше 2 см.
 5. Полуторний міжрядковий інтервал.
 6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67].
 7. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю окремими файлами. Формат jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення.Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ 3008-95.
 8. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних джерел.

Приклад: У тексті:

Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією…
 
Після основного тексту перед списком використаних джерел:
 
Примітки:
 
Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.
 

Наукові видання академії

Науковий журнал: «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство» (періодичність видання 2 рази на рік).

Зареєстроване Міністерством інформації України від 29.04.2013 р. за напрямами:

 • Кульлтурологія,
 • Філологія (мовознавство, літературознавство),
 • Музикознавство.
Збірник наукових праць “Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури” (періодичність видання 2 рази на рік), зареєстроване Міністерством інформації України 10.06.1999 р., затверджено Постановою президії ВАК України 9.06.1999 р. та 10.11.1999 р. та перезатверджено Постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 як фахове видання з філософських наук, мистецтво­знавства, культурології за напрямами:
 • Загальнотеоретичні питання
 • Проблеми культурології: історичні та сучасні розвідки
 • Морально-естетичні проблеми сучасності
 • Художня творчість як об’єкт естетико-мистецтвознавчого аналізу
 • Філософія культурно-мистецької освіти: сучасні методології та практики

Науковий журнал “Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв” (періодичність видання 4 рази на рік), зареєстроване Міністерством інформації України 25.03.1999 р., затверджено Постановою президії ВАК України 10.11.1999 р. як фахове видання з історичних наук, 10.05.2000 р. як фахове видання з філософських та мистецтвознавства, 15.01.2003 р. як фахове видання з політичних наук та перезатверджено Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 як фахове видання з філософських наук, культурології та мистецтвознавства (Перелік № 9), постановою президії ВАК України від 01.07.2010 р. № 1-05/5 як фахове видання з історичних наук (Перелік № 12) та постановою президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8 як фахове видання з політичних наук (Перелік № 12) за напрямами:
 • Філософія
 • Культурологія
 • Мистецтвознавство
 • Історія
 • Політологія
 • Студентські студії
 • Відзиви, рецензії, повідомлення

Альманах “Культура і сучасність” (періодичність видання 2 рази на рік), зареєстроване Міністерством інформації України 10.06.1999 р., затверджено Постановою президії ВАК України 15.01.2003 р. як фахове видання з мистецтво­знавства, 10.12.2003 р. як фахове видання з філософських наук, 30.06.2004 р. як фахове видання з соціологічних наук та перезатверджено постановою президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 як фахове видання з мистецтвознавства, постановою президії ВАК України від 16.12.2009 р. № 1-05/6 як фахове видання з філософських наук, постановою президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 як фахове видання з культурології за напрямами:
 • Філософія
 • Культурологія
 • Мистецтвознавство

Збірник наукових праць “Мистецтвознавчі записки” (періодичність видання 2 рази на рік), зареєстроване Міністерством інформації України 29.04.2002 р., затверджено Постановою президії ВАК України 15.12.2004 р. та перезатверджено постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 як фахове видання з мистецтвознавства (№ 114 у переліку) за напрямами:
 • Музикознавство
 • Мистецтво театру і кіно
 • Проблеми пластичного, ужиткового та хореографічного мистецтва
 • Питання культурології
 • Філософія культурно-мистецької освіти
 • Дослідження науковців світу
 • Хроніка та бібліографія

Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (періодичність видання 4 рази на рік), зареєстроване Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р., затверджене Постановою президії ВАК України 15.12.2004 р. як фахове видання з історичних та педагогічних наук, 12.03.2008 р. – як фахове з соціальних наук за напрямами:
 • Бібліотекознавство
 • Документознавство
 • Інформологія

Науковий журнал "Економіка і менеджмент культури" (періодичність видання 2 рази на рік), за напрямами:
 • Економічна стратегія розвитку соціально-культурної сфери
 • Управління підприємствами і установами соціально-культурної сфери
 • Проблеми функціонування соціальної сфери в ринкових умовах

Журнал "Ландшафт плюс", виходить під патронатом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв і Гільдії ландшафтних архітекторів України.
Монографії професорсько-викладацького складу та наукових співробітників Академії
 
Путро Олексій Іванович
 
Народився 2 липня 1940 р. м. Києві. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, історико-філософський факультет, спеціальність – історія та суспільствознавство. 
 
1965 – 1966 – старший науковий співробітник Державного історичного музею, інспектор відділу музеїв Міністерства культури України. 
1966 – 1972 – аспірант, науковий співробітник Інституту історії НАН України.
1972 – 1993 – старший викладач, доцент, докторант, декан бібліотечного факультету, завідувач кафедри історії України Київського інституту культури. 
 
З серпня по грудень 1978 року за стипендією ЮНЕСКО знаходився на стажуванні у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах США і Франції. 1993 – 1999 – директор інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри країнознавства Славістичного університету (м. Київ). З 1 березня 1999 – по теперішній час – завідувач кафедри суспільних наук Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Доктор історичних наук, професор Путро О.І. – відомий в Україні і за її межами вчений-історик, автор понад 300 наукових праць з історії України і культури, архівознавства і документознавства, культурології. Голова (2001 – 2004 рр.) і член Спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій ДАКККіМ, член Експертної Ради ВАКу України з історичних наук (1992-1997 р.), член Спеціалізованої Вченої ради інституту історії України НАН України, науковий керівник і науковий консультант, офіційний опонент близько 20-ти кандидатськ/p их і докторських дисертацій; член редколегії ряду наукових видань з історії, культурології, архівознавства і документознавстp/tdва. Заслужений працівник освіти.
 
Гетьман Кирило Розумовський та його доба
 
(з історії українського державотворення XVIII ст.)
Монографія (в 2-х частинах)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДодатокРозмір
Гетьман Кирило Розумовський та його доба Частина 11.76 МБ
Гетьман Кирило Розумовський та його доба Частина 24.39 МБ
Актуальні проблеми Випуск №18 2007 р.2.9 МБ
Актуальні проблеми Випуск №19 2007 р.2.95 МБ
Актуальні проблеми Випуск №20 2008 р.3.17 МБ
Актуальні проблеми Випуск №21 2008 р.2.7 МБ
Актуальні проблеми Випуск №22 2009 р.3.08 МБ
Актуальні проблеми Випуск №23 2009 р.3.12 МБ
Актуальні проблеми Випуск №24 2010 р.4.7 МБ
Актуальні проблеми Випуск №25 2010 р.2.96 МБ
Актуальні проблеми Випуск №26 2011 р.5.04 МБ
Актуальні проблеми Випуск №27 2011 р.4.5 МБ
Актуальні проблеми Випуск №28 2012 р.2.97 МБ
Актуальні проблеми Випуск №29 2012 р.3.33 МБ
Актуальні проблеми Випуск №30 2013 р.2.65 МБ
Актуальні проблеми Випуск №32 2014 р.4.71 МБ
Актуальні проблеми Випуск №33 2014 р.2.98 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2007 р.1.63 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2007 р.1.77 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2007 р.1.74 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2007 р.1.88 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2008 р.2.11 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2008 р.2.1 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2008 р.2.17 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2008 р.2.44 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2009 р.2.83 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2009 р.2.17 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2009 р.2.31 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2009 р.2.66 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2010 р.3.14 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2010 р.2.92 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2010 р.4.8 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2010 р.2.99 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2011 р.3.13 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2011 р.5.65 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2011 р.3.42 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2011 р.4.83 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2012 р.5 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2012 р.4.1 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2012 р.5.15 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2012 р.3.8 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2013 р.5.35 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2013 р.5.26 МБ
Вісник НАКККіМ №3 2013 р.4.49 МБ
Вісник НАКККіМ №4 2013 р.5.63 МБ
Вісник НАКККіМ №1 2014 р.4.24 МБ
Вісник НАКККіМ" № 2 2014 р4.98 МБ
Вісник НАКККіМ" № 3 2014 р6.1 МБ
Вісник НАКККіМ" № 4 2014 р2.45 МБ
Вісник НАКККіМ" № 1 2015 р4.25 МБ
Вісник НАКККіМ №2 2015 р..pdf2.88 МБ
Культура і сучасність №1 2007 р.2.17 МБ
Культура і сучасність №2 2007 р.2.31 МБ
Культура і сучасність №1 2008 р.1.27 МБ
Культура і сучасність №2 2008 р.4.23 МБ
Культура і сучасність №1 2009 р.4.27 МБ
Культура і сучасність №2 2009 р.3.15 МБ
Культура і сучасність №1 2010 р.3.33 МБ
Культура і сучасність №2 2010 р.8.1 МБ
Культура і сучасність №1 2011 р.4.12 МБ
Культура і сучасність №2 2011 р.4.03 МБ
Культура і сучасність №1 2012 р.4.73 МБ
Культура і сучасність №2 2012 р.5.1 МБ
Культура і сучасність №1 2013 р.4.27 МБ
Культура і сучасність №2 2013 р.6.48 МБ
Культура і сучасність №1 2014 р.3.15 МБ
Культура і сучасність №2 2014 р.5.49 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №11 2007 р.2.07 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №12 2007 р.1.87 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №13 2008 р.2.42 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №14 2008 р.3.15 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №15 2009 р.2.76 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №16 2009 р.2.66 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №17 2010 р.2.12 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №18 2010 р.3.08 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №19 2011 р.3.73 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №20 2011 р.5.75 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №21 2012 р.5.24 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №22 2012 р.3.8 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №23 2012 р.2.62 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №24 2013 р.3.72 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №25 2014 р.4.91 МБ
Мистецтвознавчі записки Випуск №26 2014 р.9.16 МБ
Культурологiя Фiлологiя Музикознавство Випуск1 2013р2.45 МБ
Культурологiя Фiлологiя Музикознавство Випуск 2 2014р3.1 МБ
Економіка і менеджмент культури №1 2013 р.2.07 МБ
Економіка і менеджмент культури №2 2013 р.1.61 МБ
Культурологія. Філологія.Музикознавство Випуск II(3), 2014 4.24 МБ
ВИМОГИ ДО ПУБЛIКАЦIЙ.doc43 КБ