Нормативна база

-A A +A

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

НАКАЗ

 

“_06_” __лютого___2013 р.                         м. Київ                                               № _14-о_

 

 

Щодо „Положення про відділ міжнародних

зв’язків Національної академії керівних кадрів

культури і мистецтв”

 

З метою підвищення рівня ефективності міжнародної діяльності в академії та відповідно до рішення Вченої рада академії від 22 червня 2012 року, протокол № 6,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити „Положення про відділ міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв” (додається).

2. Затвердити Концепцію міжнародної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв” на 2013 – 2016 роки (додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Шинкарука В.Д.

Ректор   Чернець В.Г.

 

1 прим. – відділ кадрів;

1 прим. – наукова частина;

5 прим. – інститутам

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтв

проф. Чернець В.Г.

"_06_"__лютого____ 2013 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ міжнародних зв’язків

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Відділ міжнародних зв’язків як структурний підрозділ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв спрямовує свою діяльність на розширення й поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету навчального закладу в світі. Основне призначення відділу міжнародних зв’язків – у сприянні підвищенню рівня навчального процесу через отримання освіти студентами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв додатково за межами України, у підвищенні кваліфікації викладачів та адміністрації шляхом координації наукових та науково-педагогічних контактів з відповідними інституціями за кордоном, у залученні кращих іноземних фахівців до викладання, а також зарубіжних студентів для навчання в академії.

1.2. Відділ міжнародних зв’язків підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

1.3. Безпосереднє керівництво відділу міжнародних зв’язків здійснює начальник відділу, який, за поданням проректора, призначається наказом ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

1.4. Головними напрямами діяльності відділу міжнародних зв’язків є:

 • пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • робота з іноземцями, що прибувають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для навчання, викладання та дослідницької роботи;
 • інформування іноземців про можливості навчання та праці в академії;
 • візово-протокольна робота, пов’язана з оформленням закордонних відряджень співробітників, а також студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, що відряджаються за кордон;
 • створення та підтримка: баз даних, програм навчання за кордоном, іноземних викладачів та іноземних студентів академії, студентів та викладачів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, що виїздять у відрядження за кордон, міжнародних благодійних організацій і фондів.

 

2. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ

 

2.1. Відділ міжнародних зв’язків створює умови для розширення міжна­родних контактів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв:

 • веде пошуки можливих міжнародних навчальних, наукових та адміністративних контактів;
 • збирає, обробляє й оперативно розповсюджує серед студентів та професорсько-викладацького складу інформацію про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди академії, про можливість участі в міжнародних програмах і проектах;
 • консультує та надає методичну допомогу при оформленні документів (відповідних подань, академічних довідок тощо).

2.2. Структурні підрозділи зобов’язані інформувати відділ міжнародних зв’язків про подання від імені академії або його структурних підрозділів проектів до міжнародних організацій, фондів, компаній та іноземних фізичних осіб.

2.3. Відділ міжнародних зв’язків здійснює організаційну підтримку міжна­родних конференцій, семінарів та інших міжнародних заходів, що проводяться в академії.

2.4. Відділ міжнародних зв’язків:

 • надає необхідну консультаційну допомогу при укладанні міжнародних угод Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • координує виконання міжнародних угод Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • веде базу даних про міжнародні угоди, укладені Національною ака­демією керівних кадрів культури і мистецтв та її структурними підрозділами. Структурні підрозділи, які самостійно укладають угоди із закордонними закладами, організаціями та фондами, після їх підписання подають копії угод до відділу міжнародних зв’язків, який у тижневий термін службовою запискою інформує про це проректора і ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

2.5. Відділ міжнародних зв’язків встановлює та постійно підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших держав в Україні, з міжнародними організаціями та фондами, поширює серед них інформацію про академію, його програми та проекти.

2.6. Відділ міжнародних зв’язків координує роботу структурних підрозділів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв при встановленні й розвитку контактів з видатними вченими, діячами науки і культури з-за кордону.

2.7. Відділ міжнародних зв’язків подає пропозиції проректору щодо створення нормативних документів, пов’язаних з перебуванням, зарахуванням та навчанням іноземних громадян у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

2.8. Відділ міжнародних зв’язків підтримує базу даних про Міжнародну консультаційну Раду академії та не менше одного разу на квартал надсилає найваж­ливішу інформацію про Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв.

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ

СПІВРОБІТНИКАМ АКАДЕМІЇ

 

3.1. Закордонні відрядження надаються співробітникам академії на підставі офіційного запрошення із зазначенням термінів дії та умов прийому особи, яку запрошують, і наказу ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Наказ готується керівником структурного підрозділу, співробітник якого відряджається, і погоджується з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків та з відділом міжнародних зв’язків. Термін подання документів – не менше місяця до від’їзду у відрядження.

3.2. Відділ міжнародних зв’язків виконує всі формальності, пов’язані з відрядженням за кордон співробітників Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв згідно із зазначеним вище наказом ректора академії, консультує від’їжджаючих співробітників про правила та норми перетину державного кордону України.

3.3. У тижневий строк після повернення співробітники, що були у відрядженні, подають на ім’я ректора звіт про відрядження встановленої форми, а також копію звіту до відділу міжнародних зв’язків.

3.4. Відділ міжнародних зв’язків на основі поданих звітів створює базу даних про закордонні відрядження.

 

4. ЗАПРОШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО АКАДЕМІЇ

 

4.1. Для запрошення іноземних громадян до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з метою читання лекцій, проведення наукових досліджень, навчання або стажування структурні підрозділи зобов’язані:

 • призначити особу, що відповідає за перебування іноземного громадянина в академії;
 • з’ясувати умови проживання та транспортування;
 • погодити з відділом міжнародних зв’язків всі питання, пов’язані з перебуванням іноземних громадян;
 • не менше, ніж за місяць до прибуття іноземного громадянина, подати до відділу міжнародних зв’язків такі дані про нього: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; громадянство; місце роботи і посада; адреса домашня та установи, номер телефону, факсу; адреса електронної пошти (за наявності); номер і дата, до якої дійсний паспорт іноземного громадянина; мета поїздки.

4.2. За необхідністю подовження терміну перебування іноземного грома­дянина в академії відповідний структурний підрозділ повинен обґрунтувати потребу в такому подовженні й отримати на це дозвіл ректора.

4.3. Відділ міжнародних зв’язків виконує таке організаційне забезпечення:

 • за поданням структурного підрозділу, завізованим ректором, відповідним проректором, готує та надсилає іноземним фахівцям запрошення для приїзду до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • організовує зустріч та відправлення іноземних громадян, залучаючи співробітників відповідних структурних підрозділів;
 • виконує необхідні формальності, пов’язані з реєстрацією іноземних громадян у державних органах;
 • створює і веде базу даних про всіх іноземних громадян, що прибувають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

4.4. Перебування іноземного громадянина в академії забезпечує той структурний підрозділ, до якого він прибув.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтв

проф. Чернець В.Г.

" 06 "_лютого___ 2013 року

 

КОНЦЕПЦІЯ

міжнародної діяльності

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

на 2013-2016 рр.

 

Загальні положення

 

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетних напрямів державної політики України та невід’ємною частиною діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Метою цієї Концепції є встановлення шляхів подальшого розвитку міжнародної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями зарубіжних країн, а також підвищення іміджу навчального закладу та працівників культури і мистецтв України на міжнародній арені.

 

Досягнення цієї мети можливо шляхом налагодження діалогу культур, інтеграції до європейського та світового загальноосвітнього простору, глобалізації й інтернаціоналізації у відносинах. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв повинна системно підходити до питання інтеграції до європейського та світового освітянського товариства, яке виражається в поступовому розвитку співробітництва з відомими зарубіжними універ-ситетами мистецького профілю, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й установами.

 

Для реалізації мети необхідно проводити роботу за напрямами:

 • підписання угод про співробітництво у сфері підготовки фахівців для культури і мистецтв з провідними зарубіжними вищими навчальними закладами, міжнародними організаціями, установами, програмами тощо;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів);
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів;
 • пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, надання стипендій та грантів;
 • налагодження ефективного обміну викладачами і студентами з метою підвищення їх професійного рівня;
 • поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються академією шляхом оновлення інформації російською, німецькою та англійською мовами.

У результаті розвитку міжнародних зв’язків очікується:

 • поліпшення координації та планування заходів з міжнародного співробітництва між відділом міжнародних зв’язків та інститутами, центрами, відділами та іншими підрозділами академії;
 • розширення міжнародних контактів, необхідних для забезпечення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи академії;
 • підвищення якості підготовки майбутніх працівників культури і мистецтв, а також розширення кругозору шляхом їх професійного росту та підвищення свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах;
 • підвищення іміджу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на національній та міжнародній арені.

 

Організаційне забезпечення міжнародної діяльності

 

Загальний моніторинг міжнародної діяльності в академії здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.Робочим органом проректора для координації міжнародної діяльності в академії є відділ міжнародних зв’язків.Головне завдання відділу – створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в академії та його організація.

 

Відповідно до завдання, відділ:

 • координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язок з іноземними освітніми й науковими інституціями, професорами і лекторами;
 • підтримує бази даних викладачів та студентів, що виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування;
 • надає інформацію про роботу посольств та зарубіжних представництв в Україні та представництв і консульств України за кордоном;
 • інформує підрозділи академії про міжнародні освітні організації, програми, фонди, а також про участь курсантів, студентів, науковців, молодих спеціалістів у конкурсах на здобуття стипендій та грантів;
 • підтримує базу даних програм обміну;
 • здійснює переклад кореспонденції, яка надходить до університету, та кореспонденції, яка направляється за кордон;
 • консультує постійний та перемінний склад академії з питань виїзду за кордон, оформлює відповідні документи для виїзду за кордон;
 • здійснює прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців (підготовка програм перебування, зустріч, поселення тощо);
 • готує проекти договорів про співробітництво у науковій та освітянській сфері;
 • готує звіти про міжнародну діяльність академії до Міністерства культури України;
 • веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в академії, підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в Україні.

 

Співпраця з міжнародними організаціями

 

Академія активно співпрацює з міжнародними організаціями і бере участь у ряді міжнародних заходів, що дає можливість знаходитись на передньому плані професійної діяльності у сфері розвитку інформаційного суспільства, забезпечувати європейські та світові стандарти якості роботи, суттєво розширяти горизонти діяльності.

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв успішно взаємодіє з такими авторитетними міжнародними організаціями як:

 • Рада Європи;
 • Британська Рада в Україні;
 • Дім Нюрнберга;
 • Французький Центр;
 • Посольство США в Україні;
 • Посольство Франції в Україні;
 • Посольство Греції в Україні;
 • Американська Рада з Міжнародної Освіти;
 • IREX;
 • Корпус Миру;
 • Офіс Програми ім. Фулбрайта;
 • Центр Сприяння Міжнародній Освіті «Освіта»;
 • Канадська Агенція з Міжнародного Розвитку;
 • DAAD (Німецька служба академічних обмінів);
 • Міжнародний фонд «Відродження»;
 • Програма стипендій ім. Едмунда Маскі;
 • Левітт інститут демократичного розвитку.

 

Однак завдяки глобалізаційним процесам, що відбуваються в світі, академія також повинна розвивати співробітництво. Планується налагодити контакти з такими організаціями як:

 • Євразійська Асоціація Університетів, Росія, Москва;
 • Європейська Асоціація Університетів, Бельгія, Брюссель;
 • Міжнародна Асоціація Університетів, Франція, Париж;
 • Європейська Асоціація Інституцій Вищої Професійної Освіти;
 • Європейська Асоціація Міжнародної Освіти;
 • Центральноєвропейський Університет, Угорщина;
 • Канадський Інститут Українських Студій, Канада;
 • Асоціація Національних Студентських Спілок Європи;
 • Міжнародна організація з міграції.

 

З метою обміну досвідом, проведення міжнародних акцій, плідною бачиться робота з питань освіти, науки і культури з організацією ООН, що налічує понад 180 країн-членів та співпрацює із загальною мережею міжнародних та національних організацій.

Цільові освітні проекти та наукові дослідження

 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є здійснення цільових освітніх проектів, адже модернізація системи освіти має на меті підготовку висококваліфікованих, мобільних і творчих особистостей, які протягом життя мають постійну можливість опановувати нові передові знання. У рамках таких проектів ведеться багатогранна діяльність: проведення спільних наукових досліджень і публікація їх результатів; організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів; стажування викладачів, студентів; обміни викладачами для читання лекцій; обмін науковими і навчально-методичними публікаціями.Залучення викладачів кафедр та науковців до участі у міжнародних проектах з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва є одним із критеріїв ефективності роботи академії в цілому.

 

Одним з головних завдань міжнародної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв є її подальше інтегрування у світове та європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів, науковців, а також їх участі у міжнародних проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях.Широкі і міцні міжнародні зв’язки активно використовуються академією для організації і участі в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах із залученням керівництва різних міжнародних організацій, відомих вчених і експертів. Такі заходи забезпечують студентам і професорсько-викладацькому складу академії доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватися досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання.

 

Керівному складу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв варто звернути увагу щодо популяризації інформації про можливості участі викладачів, працівників, студентів у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, конкурсах, мовних курсах тощо.Під час закордонних відряджень викладачі повинні опановувати і успішно використовувати новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології як засіб інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки сучасних конкурентоспроможних спеціалістів. Отримані за кордоном знання та досвід треба активно використовувати для покращання навчального процесу академії, при підготовці навчальних матеріалів, наукових статей, доповідей, виступів і повідомлень на різних рівнях, при захисті дисертацій.

 

Гранти, стипендійні програми, стажування

 

Грамотність ХХІ століття – це вміння швидко вчитися і швидко перевчатися. Підвищення кваліфікації – умова життя в сучасному світі. У наші дні неможливо один раз отримати спеціальність, а потім реалізувати свої знання та вміння. Світ не стоїть на місці. Хороший спеціаліст сьогодні вже може бути не потрібний завтра. Щоб залишатися професіоналом, потрібний безперервний процес самоосвіти. Це особливо важливо для викладача, оскільки викладач може вчити лише до того часу, доки він сам вчиться, доки він сам працює над своєю освітою.

 

Навчання за кордоном дозволяє значним чином підвищити кваліфікацію викладача, надає змогу широко застосовувати порівняльні аспекти при викла­денні матеріалу. Закордонний досвід дозволяє викладачам удосконалювати існуючі та розробляти новітні методи і технології викладання матеріалу, постійно самовдосконалюватися.

 

Зважаючи на вищевикладене, планується вдосконалювати роботу щодо участі у багатогранних програмах, таких як:

 • Програма обміну студентів ВНЗ, адмініструється в Україні IREX;
 • Програма стипендій для аспірантів ім. Е. Маскі, адмініструється в Україні Аmerican Councils;
 • Програми стипендій ім. Фулбрайта, адмініструються в Україні офісом програм ім. Фулбрайта;
 • Програма ім. Г. Гамфрі, адмініструється в Україні Посольством США в Україні;
 • Програма стажування молодих викладачів, адмініструються в Україні офісом програм ім. Фулбрайта;
 • Україно-американські стипендії за досягнення у викладанні, адмініструється в Україні Аmerican Councils;
 • Партнерство в освіті, адмініструється в Україні Аmerican Council;
 • Стипендії для дослідження сучасних проблем, адмініструється в Україні IREX;
 • Програма обміну науковців ім. Фулбрайта, адмініструється в Україні офісом програм ім. Фулбрайта;
 • Програма Британської стипендії «Chevening», адмініструється Британською радою в Україні;
 • Стипендійні програми DAAD для навчання та науково-дослідної роботи у Німеччині;
 • Програма міжнародної співпраці Вроцлав-Гданськ «Solidarity Bridge», Польща;
 • Програма ім. Петра Яцека;
 • Стипендійна програма „Study Tours to Poland”, адмініструється урядом Польщі.

 

Приєднання України до Болонської конвенції є, в першу чергу, кроком до приведення системи вищої освіти України до західних стандартів, одним із проявів яких є європейські стандарти, тому досвід викладачів, які пройшли навчання або стажування за кордоном, є вельми корисним для розуміння і розроблення вимог, передбачених Болонською конвенцією. Досвід і знання, набуті під час закордонних відряджень, повинні активно використовуватися для поліпшення навчального процесу в академії.

Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності

 

Академія підтримує багатосторонні зв’язки з освітніми і науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове співробітництво розвивається з навчальними закладами Росії, Білорусії, Латвії, США, Німеччини, Швеції, Великобританії, Польщі, Молдови, Вірменії, Греції тощо.З моменту заснування у своїй діяльності академія спиралася на міжнародні стандарти педагогічної і наукової роботи, а інтенсивні міжнародні контакти зіграли значну роль у забезпеченні навчального процесу сучасними програмами, які відповідають вимогам відомих зарубіжних університетів.Своєю багатогранною міжнародною діяльністю академія робить вагомий внесок у розвиток процесу інтеграції української вищої школи до європейського та світового освітнього простору.

 

Завдяки активним діям за напрямом розвитку міжнародного співробітництва Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв стала одним із лідерів серед ВНЗ культури і мистецтв у поширенні Болонської конвенції, яка передбачає створення Європейського простору вищої освіти. Це робиться для поліпшення можливостей працевлаштування та мобільності громадян, а також для підвищення міжнародної конкурентоспроможності європейського ринку вищої освіти.З метою формування відповідного іміджу академія, в засобах масової інформації планується широко використовувати можливості міжнародної мережі Інтернет, а також рекламно-довідникової продукції.

 

Усі заходи міжнародної спрямованості, що відбуваються в академії, націлені на реалізацію сучасної політики і стратегії держави, спрямованої на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове співтовариство, будуть висвітлені на внутрішньому та зовнішньому сайтах академії, а також надані для подальшої публікації в засобах масової інформації Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2013-2016 рр.