29-30 квітня 2014 р. відбудеться Третья Міжнародна науково-творча конференція «Освіта як культурно-мистецька складова художнього простору ХХІ століття: дослідницькі практики»

-A A +A
Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
кафедра теорії, історії культури та музикознавства запрошують Вас 29-30 квітня 2014 р. взяти участь у роботі Третьої Міжнародної науково-творчої конференції «Освіта як культурно-мистецька складова художнього простору ХХІ століття: дослідницькі практики»  Місце проведення: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, НАКККіМ
 
Планується робота секцій за напрямами:
  1. Українська культура як складова загальноєвропейського простору.
  2. Діалог культур: традиції та сучасність.
  3. Євроінтеграційні тенденції розвитку української музичної педагогіки ХХІ століття.
  4. 4. Актуальні проблеми мистецької освіти в Україні (минуле та сучасність).
  5. 5. Інноваційні технології у практиці сучасної освіти і культури.
  6. 6. Філософсько-культурологічні дослідження присвячені пам’яті українського філософа, культуролога, славіста, лінгвіста, літературознавця, релігізнавця (1894-1977)Д.І. Чижевського. 
  7. 7. Культурно-мистецькі пошуки молоді (аспірантсько-студентська секція).
 
Організація роботи конференції:
29 квітня 2014 р.
11.00 – відкриття, пленарне засідання; 12.00 – робота в секціях;
14.30 – кава-брейк; 15.00 – майстер-класи; 
30 квітня 2014 р.
11.00 – Робота в секціях;
14.30 – кава-брейк; 15.00 – майстер-класи; 17.00 – Закриття конференції. 
 
Запрошуємо до участі у конференції
науковців та викладачів вищих навчальних закладів; культурологів, мистецтвознавців, музикознавців, театрознавців, кінознавців; аспірантів, магістрантів, студентів.
 
Для участі в роботі конференції потрібно до 20 квітня  2014 року надіслати до організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді електронною поштою teoria_kyltyri@mail.ru (з позначкою «конференція»). Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Aphonina_zajavka.doc, Aphonina_tezy.doc
Внесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.
 
Зразок заявки учасника 
  • заявку учасника;
  • тези доповіді, оформлені згідно вимог: Word, А4, Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 20 мм; абзац 1,25; без переносів, без зносок, без малюнків; максимальний обсяг – 6 тис. знаків з пробілами (3 сторінки);
  • підтвердження сплати орг. внеску – відскановану чи сфотографовану квитанцію про переказ (до 10 квітня).
 
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Організаційний внесок складає:
80 грн. – для студентів та магістрантів;
120 грн. – для вчених, викладачів, аспірантів.
Орг. внесок сплачується на конференції або надсилається поштою. Реквізити для оплати будуть повідомлені авторам в особистому листуванні.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ
Обсяг – до 3 сторінок. Вимоги до оформлення: формат А-4; береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, 5. 
Посилання у тексті на використану літературу наводяться у квадратних дужках [2, 5].
Література – список оформлюється за вимогами МОН України (порядок алфавітний).
Ліворуч без відступу – індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Вирівнювання за шириною.
Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14.
Матеріали мають бути оформлені відповідно до вимог і грамотно написані (орфографія, пунктуація). Тези повертаються у разі наявності в них п’яти помилок. 
 
Зразок оформлення
УДК 085                                                                                                                                                                                                  АФОНІНА ОленаСталівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
(м. Київ, Україна)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА У ВИМІРАХ ЄВРОПОЦЕНТРИЗМУ
 
За додатковою інформацією звертатись на вказаний e-mail:teoria_kyltyri@mail.ru
або за телефоном (у робочий час):
+38(044)5319435 – кафедра теорії, історії культури та музикознавства НАКККіМ