Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних технологій

-A A +A
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних  технологій є випусковою зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» і здійснює підготовку кадрів для адміністративних та функціональних підрозділів місцевих органів державної влади, фахівців в галузі державної служби, кадрового менеджменту, науково-технічної інформації, документознавства. 
 
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 ««Документознавство та інформаційна діяльність»»:
 •     за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»,
 •     за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»;
 •     за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
 
Підготовка фахівців здійснюється зі спеціалізацією «Юридичне та кадрове документознавство».
Випускники отримують кваліфікацію  документознавець, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, викладач ВНЗ.
 
Штат професорсько-викладацького складу кафедри соціальних комунікацій та інформаційних  технологій на 11.03.2014р. становить 9 осіб. Серед них: два доктори наук, три професори. На кафедрі навчається 3 аспіранти і 1 здобувач.
 
Професорсько − викладацький склад кафедри:
 
 • Петрова Людмила Григорівна − д-р пед. наук, професор, зав. кафедри
 • Бездрабко Валентина Василівна − д-р іст. наук, професор 
 • Харченко Світлана Василівна − канд. філол. наук, доцент, професор кафедри 
 • Личук Марія Іванівна − канд. філол. наук, доцент, професор кафедри 
 • Шевченко Володимир Іванович − канд. техн. наук, професор кафедри
 • Пахомов Ігор Петрович − канд. техн. наук, доцент 
 • Вінічук Ірина Михайлівна − н. пед. працівник, доцент
 • Вернигора Надія Миколаївна − канд. іст. наук, доцент кафедри 
 • Карпенко Ігор Вікторович − канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 
 • Горбачова Ганна Юріївна − ст. викладач
 
Для забезпечення підготовки фахівців кафедра викладає 23 навчальні дисципліни:
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр − двадцять навчальних дисциплін;
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст − три навчальні дисципліни, 
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр − чотири навчальні дисципліни.
 
Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою;
 
 1. Документаційне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)
 2. Доступ до публічної інформації
 3. Інтернет-технології та ресурси ( і Технології сайтобудування)
 4. Інформаційний менеджмент
 5. Інформаційні ресурси
 6. Кадрове та юридичне діловодство
 7. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 8. Комп’ютерні технології в діловодстві
 9. Конфліктологія
 10. Лінгвістичні основи документознавства
 11. Математичне програмування
 12. Менеджмент веб-сайтів і контент-менеджмент
 13. Мультимедійні технології
 14. Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 15. Прикладне програмне забезпечення
 16. Системний аналіз інформаційних процесів
 17. Системи управління базами даних
 18. Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)
 19. Управлінське документознавство

 

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»

 1. Державне управління 
 2. Теорія і методологія документознавства (Документологія)
 3. Теорія соціальних комунікацій
 4. Електронне врядування
 
Наукова діяльність кафедри
 
В основу визначення напрямків наукових досліджень кафедри соціальних комунікацій та інформаційних  технологій покладений принцип орієнтації на зміст проблематики базових дисциплін, що викладаються кафедрою, а також здійснення наукових досліджень у напрямах, пов’язаних з документознавством та інформаційною діяльністю: документознавство, бібліотекознавство, лінгвістика, аналітика, та оприлюднення результатів у вигляді монографій, праць у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, оприлюднення тез доповідей на конференціях різного рівня – українського та міжнародного.
 
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних  технологій працює в кількох наукових напрямах: документознавство, інформаційна діяльність, документна лінгвістика. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, опонують дисертаційні дослідження на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, готують відгуки про автореферати, рецензують монографії, підручники, навчальні посібники, статті, наукові фахові видання. З 2012 року кафедра запровадила проведення міжнародної наукової конференції «Документ, мова, соціум: теорія і практика».
 
Навчально-методична робота
 
Відповідно до ухвал Вченої ради та з метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра соціальних комунікацій та інформаційних технологій регулярно працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямками: 
 • Актуальні питання документознавства.
 • Сучасні інформаційні технології в документно-інформаційній сфері.
 
ГРАФІК
проведення консультацій студентів викладачами кафедри 
соціальних комунікацій та інформаційних  технологій
весняний семестр 2013-2014 н.р.
 

День тижня

 

Час

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Понеділок

10.00–16.00

Пахомов Ігор Петрович

Вівторок

9.00–13.00

Горбачова Ганна Юріївна

13.00–16.00

Личук Марія Іванівна

Середа

10.00–16.00

Харченко Світлана Василівна

Четвер

11.00–13.00

Вінічук Ірина Михайлівна

П’ятниця

12.00–16.00

Шевченко Володимир Іванович