Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів

-A A +A
Кафедра заснована у 2012 році й і готує бакалаврів за спеціальністю — «Культурологія», кваліфікацією — «Культуролог з фаховим знанням іноземної мови».

Програма підготовки

освітній рівень: базова вища освіта;
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр;
форма навчання — денна та заочна;
термін навчання: 
1. Повна освіта 4 роки  на базі диплому про середню  освіту.
     Конкурсні ЗНО: 
 • історія України; 
 • українська мова;
 • іноземна мова.
2. Скорочена форма2 роки (III–IV курси навчання) — на базі   диплому молодшого спеціаліста за кваліфікацією).
 
Примітка: до вступу за скороченою формою навчання допускаються абітурієнти, які закінчили ОКР — молодший спеціаліст і мають наступні кваліфікаційні дипломи: «акторське мистецтво», «естрадно-циркове мистецтво», «кіно-, телемистецтво», «діловодство», «бібліотечна справа», «музичне мистецтво», «народно-художня творчість», «хореографія»,  «образотворче мистецтво», «художнє фотографування», «організація обслуговування населення», «туристичне обслуговування».  

Наші випускники

Випускники за спеціальністю — «Культурологія», кваліфікацією — «Культуролог з фаховим знанням іноземної мови», окрім викладацької діяльності, отримують можливість реалізувати себе як: керівники культурних програм і проектів; арт-куратори; арт-менеджери; арт-критики; редактори відділу культури в мас-медіа; історики культури та ін.

Навчальна програма

Навчальна програма підготовки культурологів передбачає, з одного боку, вивчення широкого спектру гуманітарних дисциплін, з іншого — поглиблене вивчення двох іноземних мов за фахом. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує для студентів викладання основних фахових дисциплін.

Дисципліни кафедри:

 1. Філософія (логіка, релігієзнавство);
 2. Культурна антропологія;
 3. Історія культурологічних вчень;
 4. Фундаментальні проблеми культурології;
 5. Методологія культурологічного аналізу;
 6. Міфологія;
 7. Філософія культури;
 8. Семіотика культури;
 9. Актуальні проблеми сучасної культурології;
 10. Історія первісної культури та культури Давнього світу; 
 11. Історія культури Античності;
 12. Історія культури європейського Середньовіччя та Відродження;
 13. Історія культури Нового та Новітнього часів Європи;
 14. Історія культури України;
 15. Українська народна художня культура;
 16. Масова та елітарна культура;
 17. Історія світового театру;
 18. Історія кіномистецтва;
 19. Історія музики;
 20. Творчість як міжнауковий феномен;
 21. Культурологія (іноземною мовою);
 22. Організація управління культурно-мистецькими проектами;
 23. Історія європейської освіти;
 24. Культурно-мистецька педагогіка;
 25. Етика, естетика;
 26. Соціокультурні засади та історія  європейської інтеграції;
 27. Спецкурс: Музична естетика;
 28. Лінгвокультурологія;
 29. Євроінтеграційні процеси в галузі культури;
 30. Спецкурс: Психоаналіз: теорія та мистецька практика;
 31. Арт-терапія;
 32. Міжнародні культурні відносини;
 33. Теорія і практика міжкультурної комунікації.

Про кафедру

Штат професорсько-викладацького складу кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів містить: 4 професорів,1 доцента:

Герчанівська Поліна Евальдівна

Доктор культурології, професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів (2014), член спеціалізованих вчених рад К.26.850.01 (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); Д 64.807.01 (Харківський державна академія культури).

Закінчила: Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю  «Мистецтвознавство» (1999); аспірантуру на кафедрі філософії Національного технічного університету України «КПІ» (2002); докторантуру на кафедрі культурології Харківської державної академія культури (2012). 

Навчалась у Гарвардському університеті (США, 1999).
Тема дисертації: «Культурологічно-релігієзнавчі виміри української народної культури». 
Автор понад 100 наукових праць з питань теорії та історії культури, в тому числі: чотирьох монографій — «Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри: монографія» – у співавторстві (2014); «Українська народна культура: християнський контекст» (2011); «Стінопис церкви             Св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського району Закарпатської області» (2009); «Дерев’яні церкви України» (1996); чотирьох навчальних посібників — «Теорія та історія  культури» (2014), «Культурологія» (2005, 2006); «Культура управління» – у співавторстві (2005).
Керує підготовкою аспірантів  та докторантів.
Керівник міжнародних дослідницьких проектів з теорії та історії культури (Стокгольмський університет, 2001 р.; Нідерландський інститут історії мистецтва, Гаага, 2000 р.; Академія мистецтв,Відень, 1997 р.).
Лауреат премій: Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (2000 р.); Президії Національної Академії Наук України (1995 р.); Голови Київської міської державної адміністрації за успіхи у навчанні та активну участь у науковій діяльності (1995 р.)

Жукова Наталія Анатоліївна

Заступник завідувача кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор, член спеціалізованої вченої ради К.26.850.01 (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

Закінчила Українській державний університет ім. М. П. Драгоманова (1997), кваліфікація: викладач фортепіано; докторантуру в НМАУ ім. П. І. Чайковського (2010). Тема дисертації: «Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики».
Автор 2-х монографій: «Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики» (2010) та «Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри» – у співавторстві (2014), а також численних наукових статей, зокрема:

1. Жукова Н. А. Елітарне мистецтво в концепціях А. Бергсона та Ж. Марітена: порівняльний аналіз / Н.А. Жукова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. XXIV]. – К.: Міленіум, 2010. – С. 74-82.

2. Жукова Н. А. Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка «Матриця»: культурологічний аналіз /Н. А. Жукова // Вісник Маріупольського державного університету : Зб. наук. праць – Маріуполь, 2012 – Серія : Філософія, культурологія, соціологія – Вип. 3 – С. 51-57

3. Жукова Н. А. «Елегантність їжачка» Мюріель Барбері: метафізика чи протокультура? / Н. А. Жукова // Вісник ДАКККіМ: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013   № 1 – С. 67-71

4. Жукова Н. А. «Сором» Карін Альвтеген: від Dasein до «інтегрального гуманізму» / Н. А. Жукова // Гуманітарний часопис : Збірник наукових праць. – Харків : ХАІ, 2013   № 2 – С. 20-28

5. Жукова Н. А. Карін Альвтеген «Сором»   «відкритий твір» дебютного відчуття епохи» / Н. А. Жукова // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. Ред.. В. В. Лях – К., 2013 – вип. 2 (120) – С. 122-131

6. Жукова Н. А. Паралелі життєвого світу людини: феномен поліфуркації / Н. А. Жукова // Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри : монографія / М. М. Бровко, Л. Д. Бабушка, Є. В. Більченко та ін. – Ніжін : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2014. – С. 142-162.

Активно працює з аспірантами, докторантами.

Єсипенко Роман Миколайович
 
Доктор історичних наук, професор.  
Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого — театрознавчий факультет, кваліфікація: театрознавець; професор кафедри теорії та історії культури (1994); Академік по відділенню масової комунікації Академії наук вищої школи України (1999).
Тема дисертації: «Роль українського театру у формуванні суспільної свідомості народу (драматургія народів СНД на сцені українського театру 1960-1990 рр.)» (1994).
НАКККіМ, ІПО, курс «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процес мистецьких закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації», вересень 2014 р. 12 СП № 101502.
Автор багатьох праць з теорії та історії культури, в тому числі:
1. Єсипенко Р. М. Суспільно-політичні та театрально-педагогічні погляди видатних діячів українського театру XIX ст. та діяльність школи М. В. Лисенка / Р. М. Єсипенко // Культура і сучасність. – К. : Міленіум, 2008. - № 1. - С. 85–931.
2. Єсипенко Р. М. Соціально-культурні аспекти діяльності українських театральних педагогів початку XX століття / Р. М. Єсипенко // Культура і сучасність. – К. : Мілленіум, 2008. – №. 2. – С. 12–16.
3. Єсипенко Р. М. Соціальна обумовленість розвитку української театральної освіти у період національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) / Р. М. Єсипенко // Культура і сучасність. – К. : Мілленіум, 2009. – №. 1. – С. 15–19.
4. Єсипенко Р. М. Пошуки соціально-обумовлених принципів організації навчального процесу в українській театральній освіті у 20-ті – першій половині 30-х років ХХ століття / Р. М. Єсипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 26. – С. 329–337.
5. Єсипенко Р. М. Соціально обумовлена спрямованість навчального процесу в українській театральній вищій школі у 20-х – першій половині 30-х років ХХ сторіччя / Р. М. Єсипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 28. – С. 329–337.
6. Єсипенко Р. М. Жанрово-стилістичне збагачення українського театру 60–80-х років XX століття в роботі над інонаціональною драматургією / Р. М. Єсипенко // Культура і сучасність. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С. 161–165.
7. Єсипенко Р.М. Проблеми засвоєння українським театром драматургії країн близького зарубіжжя / Р. М. Єсипенко // Культура і сучасність. – К. : Міленіум, 2013. – № 1. – С. 88–96.

Сіверс Валерій Анатолійович
 
Доктор філософських наук, професор.
Закінчив Київській державний університет імені Т. Шевченка, філософський факультет: Етика (1981);
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора філос. наук за спеціальністю 09.00.07 – етика (1998); професор кафедри політології (2001).
Тема дисертації: «Цінність як предмет етико-філософського аналізу».  
НАКККіМ, Ін-т післядип. освіти (ІПО), курс: «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процес мистецьких закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації» (листопад, 2014). 
Автор багатьох наукових творів, а також виступів на міжнародних конференціях, серед яких:
1. Словник термінів мистецтвознавця-експерта / укладачі: В.А.Сіверс, Б.О.Платонов, Н.І.Кравченко та ін. -  Київ : НАКККІМ, 2011. – 124 с.
2. Сіверс В. Символічні трансформації цінності / В.Сіверс // Вісник НАКККІМ. – 2011.- № 3. – С. 3-11.
3. Сіверс В. Давньогрецький театр як євро матриця ціннісної свідомості / В. Сіверс //Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції:  Салоніки-Патри-Афіни-Одеса-Київ ( 20-21 вересня  2012 року). – Київ, 2012.– С.220-224.
4. Сіверс В. В. Інформаційне повідомлення щодо участі в організації та проведенні Міжнародної наукової конференції „Актуальні питання мистецтвознавства та філософії мистецтва” (Киев , 20-21 октября, 2011 г.) . //  Ежеквартальній журнал. Смоленськ . - 2012.– № 1(177). -  С.408-410.
5. Сіверс  В. Складові формування ціннісної парадигми  в процесі підготовки фахівця-мистецтвознавця  / В. Сіверс // Міжнародна науково-практична конференція ”Мистецька освіта в контексті глобалізації та полі культурності” (22-23 листопада, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка). – Луганськ. - 2012. – С. 60-64. 
6. Сиверс В. Понятие ценности как константы человеческого бытия / В. Сіверс // Totallogy.Постнекласичні дослідження. № 29 – Київ: ЦГО НАН України, 2013. – С. 168-180. 
7. Сіверс  В.  Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія //  В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек,  В.Сіверс та ін. – Київ: Видавничий центр „ Академія” 2013.   368 с. – (Серія „Монограф”.).
Керування  аспірантами, докторантами.

Опанасюк Олександр Петрович
 
Кандидат мистецтвознавства. Доцент. 
Закінчив Київську державну консерваторію (1981); Львівську державну консерваторію, композиторський факультет (1989), кваліфікація - композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін. 
Кандидат мистецтвознавства, спеціальність: «Теорія та історія культури» (2005); доцент кафедри суспільнознавчої та культурологічної освіти (2009). Докторантура 2010-2013 р.
Тема дисертації: «Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу».
Автор наукових робіт:
1. Опанасюк О. П. До питання стильової структуризації європейської музики ХХ – початку ХХІ століть / О. П. Опанасюк // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць – К. : Міленіум, 2010 – Вип. 19 – С. 35-44.
2. Опанасюк О. П. Стильова динаміка та особивості розвитку української музики ХХ – початку ХХІ століть / О. П. Опанасюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 26. – С. 209-219.
3. Опанасюк О. П. Кітч і культура / О. П. Опанасюк // Вісник ДАКККіМ – К. : Міленіум, 2011.  Вип. 2. – С. 86-92.
4. Опанасюк О. П. Модернізм і постмодернізм в контексті інтенціональної рефлексії / О. П. Опанасюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 27. – С. 24-33.
5. Опанасюк О. П. До визначення інтенціональної-конотативних смислів / О. П. Опанасюк // Музичне мистецтво і культура: науковий вісник; зб. наук. праць – Одеса : Астропрінт, 2012. – Вип. 15. – С. 45-58.
6. Опанасюк А. П. Пространтсво культуры как объект / А. П. Опанасюк // European Applied Sciences – Stuttgart, 2013.   № 5. – P. 54-55.

Видавнича діяльність

Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів забезпечує випуск збірника наукових праць «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство», що затверджений як фаховий з культурології та мистецтвознавства і входить до міжнародних баз даних.
Наукові праці, що опубліковані у збірнику, прирівнюються до іноземної публікації.Головним редактором та засновником журналу є завідувач кафедри, проф. П.Е. Герчанівська. 

Науково-дослідна діяльність

При кафедрі культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів створений науково-дослідний та консультаційний Центр з актуальних проблем культурології під керівництвом заступника завідувача кафедри, проф. Жукової Н. А.
Головними завданнями Центру є:
 • здійснення наукових досліджень в галузі теорії та історії культури, культурної регіоніки, міжнародних культурних зв`язків, а також практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури; 
 • розробка фундаментальних проблем культурології;
 • розробка стратегій перспективного культурного розвитку і принципів культурної політики держави на національному та регіональному рівні.

Перспективи

На кафедрі культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів планується відкрити підготовку магістрів за спеціальністю «Культурологія», кваліфікацією «Культуролог з фаховим знанням іноземної мови». По закінчені магістратури випускники мають можливість подовжувати освіту в аспірантурі та докторантурі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури (культурологія).