Кафедра менеджменту та економіки

-A A +A

Метою освітньої та наукової діяльності кафедри є підготовка нового покоління фахівців у галузі менеджменту організацій та бізнесу за європейськими стандартами, здатних працювати в умовах інтеграції України до світового економічного простору та конкурувати на міжнародному ринку праці, а також вироблення й поширення нових наукових знань у сфері економіки й управління культурою, і здобутті на цій основі визнання в Україні й світі.

 

Кафедра менеджменту організацій та бізнесу є випусковою і забезпечує здобуття вищої освіти в діапазоні від бакалавра до кандидата наук (доктора філософії) за такими галузями, напрямами та спеціальностями:

 

Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Напрям підготовки / спеціальність
Бакалавр
0306 «Менеджмент
і адміністрування»

6.030601 «Менеджмент»

Спеціаліст
0306 «Менеджмент
і адміністрування»
7.03060101 «Менеджмент організацій
і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Магістр
0306 «Менеджмент
і адміністрування»
8.03060101 «Менеджмент організацій
і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Магістр

1801 «Специфічні категорії»

8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
Кандидат наук

08 «Економічні науки»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
 

Робота кафедри зорієнтована на:

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

– здійснення наукової діяльності шляхом проведення досліджень і забезпечення творчої активності учасників освітнього процесу, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації й використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– гармонійну взаємодію освітньої, наукової та бізнесової діяльності з метою формування високоінтелектуального управлінського людського капіталу й забезпечення стійкого економічного розвитку держави;

– налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної освітньої та наукової діяльності в галузі менеджменту та бізнесу;

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

 

Загальні відомості

 

Кафедра менеджменту організацій та бізнесу на високому професійному рівні здійснює викладання понад 60 навчальних дисциплін, які забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, підручниками, рекомендаціями й іншою методичною літературою.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 14 осіб, зокрема 4 доктори і 8 кандидатів наук. Співробітники кафедри – це відомі й знані в Україні та за її межами вчені.

Колектив кафедри наполегливо працює над підвищенням свого професійного рівня, проходить стажування в українських і закордонних установах. Його загальним доробком є понад тисячу наукових праць, серед яких десятки монографій, підручників і навчальних посібників, опублікованих у вітчизняних і міжнародних реферованих фахових виданнях.

Викладачі кафедри є членами різноманітних наукових організацій з економіки, менеджменту та бізнесу, вчених рад із захисту дисертацій, редакційних колегій наукових журналів. Беруть участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, долучаються до роботи експертних груп як радники з економічних питань і як наукові консультанти.

У складі кафедри функціонують наукові лабораторії:

1. «Управління суб’єктами господарювання у сфері культури і спорту, відпочинку та розваг» /науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Є. М.Кирилюк; номер державної реєстрації теми НДР 0115U002174/;

2. «Організації управління освітою у сфері культури, спорту та відпочинку» /науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Л. Г.Шморгун; номер державної реєстрації теми НДР 0115U002175/;

3. «Сталого розвитку виробничої і соціально-культурної сфер у сільському господарстві» /науковий керівник – доктор економічних наук, професор С. П.Азізов; номер державної реєстрації теми НДР 0115U002176/.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з однопрофільними вищими навчальними закладами Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії та Словаччини.

 

Освітні ступені: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «кандидат наук».

У рамках галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» діють такі спеціалізації: менеджмент PR-технологій та виставкового бізнесу; економічний менеджмент; кризовий менеджмент; менеджмент інформаційного та виставкового бізнесу. 2015 року відкривається нова перспективна спеціалізація «Фінансовий менеджмент», кваліфікація – менеджер-фінансист, посада на виробництві після закінчення магістратури – фінансовий директор. Нормативний термін навчання на бакалавраті – 4 роки (після коледжу – 2 роки); на спеціаліста – 1 рік; у магістратурі – 1,5 року.

Також уводиться нова перспективна магістерська спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» (галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»), програма навчання якої відповідає принципам Європейського стандарту МВА. Магістр з бізнес-адміністрування (Master of business administration) є всесвітньовизнаним, найвищим рівнем ділової кваліфікації менеджера та найпрестижнішою у світі програмою бізнес-освіти. Термін навчання – 2 роки (1,5 року для вступників з економічною освітою).

Здобуття наукового ступеня кандидата наук здійснюється на основі ступеня магістра в результаті успішного виконання аспірантом відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді. Термін навчання в аспірантурі – 3 роки.

Освітньо-науковий процес орієнтований на реальні потреби бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить у режимі справжніх проектів, замовлення на які формують підприємства Києва.

Студенти беруть активну участь у наукових гуртках, олімпіадах, бізнес-чемпіонатах, наукових конференціях, на яких демонструють високий рівень знань і здобувають призові місця. З ініціативи студентів при кафедрі створено товариство молодих вчених і підприємців та креативний бізнес-центр, що сприяє розвитку їх самостійного мислення, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв’язок теорії з практикою.

 

Кар’єрні перспективи:

Випускники кафедри можуть обіймати посади керівників організацій, відділів, служб, департаментів, проектів; викладачів навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації; співробітників наукових установ і консультантів.

Випускники кафедри працюють у престижних фірмах на посадах топ-менеджерів, що є підтвердженням їхньої високої конкурентоспроможності та високого попиту на них у сфері бізнес-менеджменту.

Все це свідчить про вагомі здобутки та значні позитиви кафедри, її потужний науково-педагогічний потенціал, спроможний до постійного вдосконалення та прогресивних змін.

Умови вступу на навчання

 

Прийом абітурієнтів на 1 курс здійснюється на основі сертифікатів державного незалежного тестування з предметів:

·        математика;

·        українська мова та література;

·        географія або іноземна мова;

на 2, 3 курси бакалаврату – за результатами внутрішнього тестування;

на спеціаліста – за результатами випробовування з фахових дисциплін;

у магістратуру  – за результатами випробовування з фахових дисциплін та іноземної мови;

до аспірантури – за результатами вступних іспитів з філософії, спеціальності та іноземної мови.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернатна.

 

Контакти:

телефон кафедри: (044) 280-94-12

e-mail кафедри:   managementnakkim@ukr.net

e-mail наукового журналу «Економіка і менеджмент культури»: emkult@mail.ru