Кафедра української та іноземних мов

-A A +A

Кафедра української та іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

 

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали

 

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької), міфології. Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

 

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор Філіна Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор Ведернікова Лариса Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент Годз Оксана Володимирівна. Кафедра української та іноземних мов співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

 

Кафедра української та іноземних мов

здійснює свою діяльність за такими напрямами:

 

·                    навчально-методичний напрям: розробка навчальних курсів; підготовка робочих програм і навчально-методичних комплексів, їхнє видання; удосконалення змісту дисциплін відповідно до змін, які відбуваються в практичній сфері, і нових наукових розробок; модернізація змісту філологічної освіти: запровадження нових курсів і навчальних дисциплін;

·                   науковий напрям: здійснення наукових досліджень у напрямах, пов’язаних з мовознавчою наукою, та оприлюднення результатів у вигляді монографій, праць у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, оприлюднення тез доповідей на конференціях різного рівня – національного та міжнародного;

·                    виховний напрям: робота спрямована на забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості, на громадянське, моральне, національно-патріотичне й естетичне виховання. Для реалізації цих напрямів виховання використовується потенціал, який закладено в годинах спілкування викладачів зі студентами під час навчального процесу, на кураторських годинах, поза аудиторних заходах: літературно-музичних композиціях, вечорах поезій, екскурсіях тощо;

    профорієнтаційний напрям: викладачі відвідують школи міста Києва та вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, де інформують про Академію та напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації майбутніх фахівців НАКККіМ; демонструють можливості кафедри щодо рівня викладання іноземних мов в Академії.

 

У наш час особливо важливо володіти іноземними мовами, тому іноземна мова як навчальна дисципліна входить у навчальні програми всіх спеціальностей Академії. Студенти Академії мають можливість вивчати іспанську, німецьку, англійську та французьку мови як другу іноземну. При навчанні іноземних мов активно застосовуються такі сучасні методики викладання, як кейс-метод, рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення й інноваційних підходів до професійної справи. Курс "Друга іноземна мова" створений у згідно із загальною концепцією підготовки студентів Академії та орієнтований на підвищення рівня мовної компетенції й комунікативної здатності студентів шляхом удосконалення методики викладання, упровадження в практику новітніх технологій, ефективних методів і прийомів навчання як інтенсивних так і традиційних.

 

Для студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів Академії кафедра започаткувала безкоштовне поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська мови), і здійснюється безкоштовна підготовка до міжнародних екзаменів: TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS. За результатами успішного тестування випускники Академії разом з дипломом державного зразка мають можливість отримати міжнародний сертифікат.

 

Умови вступу на магістратуру

 

Структура вступного екзамену з іноземної мови:

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки зазначених вище умінь і навичок, екзамен проводиться у вигляді тесту і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення дисципліни “Іноземна мови за професійним спрямуванням”.

Формат вступного екзамену з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Екзамен складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.

Письмова робота виконується 45 хв і включає:

1. Лексико-граматичний тест (30 тестових завдань). Усна відповідь.

2. Читання і переклад тексту за фахом (1200 знаків).

3. Монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися протягом курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

4. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

Перше завдання – лексико-граматичний тест, який включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур у реальній мовній комунікації.

Для другого завдання екзамену тексти для читання та перекладу підібрані в межах фахових знань.

У третьому завданні студенти повинні послідовно та логічно усно викласти свої думки за тематикою, що вивчалася в курсі “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, а саме:

 

Англійська мова

 

1.           The Academy Where I Study. Speciality (Академія, в якій я навчаюсь. Спеціальність).

2.           Kyiv-Pechersk Monastery (Lavra) (Києво-Печерська лавра).

3.           Ukraine as a State. Constitution (Україна як держава. Конституція).

4.           Kyiv. Historical & Cultural Places (Київ. Історичні та культурні місця).

5.           English-Speaking Countries (Англомовні країни).

6.           Higher Education in Ukraine (Вища освіта в Україні).

7.           Great Britain (Великобританія).

8.           The capital of Great Britain (Столиця Великобританії).

9.           The Higher Education in the USA (Вища освіта в США).

10.      Mass Media in Great Britain and in the USA (Засоби масової інформації у Великобританії та США).

11.      Job-Seeking (Пошук роботи).

12.      Holidays, Customs and Traditions in Ukraine (Свята, звичаї та традиції в Україні).

13.      European Union (Європейський Союз).

14.      Ecology in the modern world (Проблеми екології в сучасному світі).

15.      The Higher Education in Great Britain (Вища освіта у Великобританії).

16.      Foreign Languages in the Modern Life (Іноземні мови в сучасному житті).

17.      Holidays, Customs and Traditions in Great Britain (Свята, звичаї та традиції у Великобританії).

18.      Holidays, Customs and Traditions in the USA (Свята, звичаї та традиції в США).

19.      English as the International Language (Англійська – мова міжнародного спілкування).

20.      Shopping (Покупки).

21.      Computer and Internet in our Life (Комп’ютери та Інтернет у нашому житті).

22.      Appearance. Dress Traditional (Зовнішність. Традиційний одяг).

23.      Leisure (Дозвілля).

24.      Traveling (Подорожі).

25.      My native city/town (Моє рідне місто).

26.      Big cities of Ukraine, Great Britain and the USA (Великі міста України, Великобританії, США).

27.      Crime (Злочин).

28.      Sports and Games (Спорт та спортивні змагання).

29.      Health. A Visit to a Doctor (Здоров’я. Візит до лікаря).

30.      Eating Out (У ресторані, кафе, тощо).

 

Німецька мова

 

1.           Ukraine ist ein Mitglied des Europarats (Україна – член Ради Європи).

2.           Bildung. (Освіта).

3.           Massenmedien (Засоби масової інформації в Україні).

4.           Theater (Театр).

5.           Musik (Музика).

6.           Die Sophien-Kathedrale. Die Lawra (Софійський собор. Лавра).

7.           Feiertage in der Ukraine (Свята в Україні).

8.           Akademie, wo studiere ich (Академія, де я навчаюсь).

9.           Die Sehenswürdigkeiten Kyjiw (Київ та його визначні місця).

10.      Deutschland (Німеччина).

11.      Deutsche Kontakte mit der Ukraine (Контакти Німеччини з Україною).

12.      Feste und Bräuche in Deutschland (Свята та звичаї в Німеччині.)

13.      Ostern (Великдень).

14.      Die Sehenswürdigkeiten Berlins (Визначні місця Берліна).

15.      Die Hochschulbildung in Deutschland (Вища освіта в Німеччині).

16.      Leipzig (Лейпциг).

17.      Österreich (Австрія).

18.      Wien – Hauptstadt Österreichs (Відень – столиця Австрії).

19.      Die Schweiz (Швейцарія).

20.      Luxemburg (Люксембург).

21.      Liechtenstein (Ліхтенштейн).

22.      Hervorragende Persönlichkeiten Deutschlands – Heinrich Hein (Видатні люди Німеччини – Генріх Гейне).

23.      Mein Lieblingskomponist (Мій улюблений композитор).

24.      Meine Heimatstadt (Місто, в якому я проживаю).

25.      Mein Lieblingsmaler (Мій улюблений художник).

26.      Hobby (Хобі).

27.      Die Reise (Подорож).

28.      Das Grundgesetz der Ukraine – die Verfassung (Основний закон України – Конституція).

29.      Das Jugendleben in Deutschland (Життя молоді в Німеччині).

30.      Die Außenbeziehungen Deutschlands (Зовнішні відносини Німеччини).

 

Французька мова

 

1.           Je fais mes études ā l’Akadémie (Я навчаюсь в Академії).

2.           Kyiv – capitale de l’Ukraine (Київ – столиця України).

3.           Sport (Спорт).

4.           Ma ville natale (Моє рідне місто).

5.           A la bibliothèque (У бібліотеці).

6.           Les monuments de France (Пам’ятники у Франції).

7.           La comedie française (Французька комедія).

8.           L’Aure de KyivoPetchersk (Києво-Печерська лавра).

9.           L’Impressionisme. Max-Agostini (Імпресіонізм. Макс Агостіні).

10.      Le voyage en France (Подорож до Франції).

11.      Les saisones (Пори року).

12.      Ukraine (Україна).

13.      Les achats (Купівля).

14.      Au bureau (В офісі).

15.      Mes vacances (Мої канікули).

16.              Meurs et coutume des français (Звички та уподобання французів).

17.      Mon écrivain français préféré (Мій улюблений французький письменник).

18.      Au café (У кафе).

19.      L’art de cinéma (Мистецтво кіно).

20.      La musique ukrainiene (Українська музика).

21.      La dance (Танок).

22.      Les peintres célèbre (Відомі художники).

23.      Ma fiture profession (Моя майбутня професія).

24.      Chez le medecin (У лікаря).

25.      A la gare. Je rencontre les amis (На вокзалі. Я зустрічаю друзів).

26.      Les études supérieures (Вища освіта).

27.      A l’aeroport (В аеропорту).

28.      La protection de l’environnement (Захист навколишнього середовища).

29.      La culture populaire en Ukraine (Народна культура в Україні).

30.      Théâtre. Opéra. Musique classique (Театр. Опера. Класична музика).

Четверте питання дає змогу показати навички та вміння діалогічного мовлення, вміння сприймати мову на слух та вести бесіду з екзаменатором у формі запитань та відповідей.