Наукова діяльність кафедри

-A A +A

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність. Доктор філологічних наук, професор Шинкарук В.Д. має понад 150 наукових та навчально-методичних праць, під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Учений працює над проблемами функціонально-категорійної граматики і належить до тих представників мовознавчої науки, чиї теоретичні напрацювання - основа підручників для вищих навчальних закладів, матеріал для нових теоретичних спецкурсів. Шинкарук В.Д. створив першу в лінгвістиці концепцію категорійного синтаксису, яку захищено у 2003 році як докторську дисертацію.
 
Кандидат філологічних наук, професор Харченко С.В. та кандидат філологічних наук, професор Личук М.І. завершують написання докторських дисертацій, успішно керують науковою роботою аспірантів та здобувачів наукового ступеня, активні учасники Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. 
 
Офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають канд. філол. наук, доцент Годз О.В., канд. філол. наук, доцент Мінаков В.В., канд. філол. наук, доцент Близнюк М.І., канд. філол. наук, доцент Скопюк Т.Г., канд. філол. наук, прпофесор Личук М. І., канд. філол. наук, професор Харченко С.В., канд. пед. наук, професор Філіна А.П., канд. пед. наук, професор Ведернікова  Л.В., канд. пед. наук, доцент Сафонова І.Г.Кафедра співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України та ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство (періодичність – 2 рази на рік. Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 p. 
 
Основні публікації професорсько-викладацького складу академії:
 
 1. Шинкарук В.Д. Нарис із синтаксису зв’язного мовлення (теоретичний спецкурс для університетів). – Чернівці: “Рідна мова”, 1997. – 152 с. 
 2. Шинкарук В.Д. Диктум і модус у структурі речення // Мовознавство. – 1998. – № 6. – С. 46-52. 
 3. Шинкарук В.Д. Репрезентації модусних категорій в сучасній українській мові // Мовознавство. – 1999. – № 2-3. – С. 50-56. 
 4. Шинкарук В.Д. Lingua latina. Посібник для самостійної роботи з латинської мови: медична термінологія. – Чернівці, 1999. – 118 с. 
 5. Шинкарук В.Д. Ступені фразеологізації речень. Монографія. – Чернівці : “Рута”, 2001. – 135 с. – (у співавт. з Личук М.І.). 
 6. Шинкарук В.Д. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки. Монографія. – Чернівці : “Рута”, 2002. – 126 с. – (у співавт. з Шутак Л.Б.). 
 7. Шинкарук В.Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення. Монографія. – Чернівці : «Рута», 2002. – 272 с. 
 8. Шинкарук В.Д. Вираження МД-співвіднесеності у латинській мові // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : НаУ “Острозька академія”. – Вип. 6. – 2006. – С. 336-342. 
 9. Шинкарук В.Д. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень. Монографія. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.  
 10. Шинкарук В.Д. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру. Монографія. – Київ; Миколаїв : Вид-во МАГУ ім. Петра Могили, 2007. – 176 с. 
 11. Шинкарук В.Д. Вигуки як сегментні засоби оформлення окличних речень у латинській мові // Науково- публіцистичний художньо-літературний альманах «Рідний край». – Полтавський державний педагогічний університет, 2007. – № 1(16). – С. 34-36. 
 12. Шинкарук В.Д. Ukrainian Higher Education on the Way to Global Partnerships // World Congress and International Association of Colleges Conference. Conference program. Bronx Community College. – New York Sity – February 18-20, 2008. – Р. 65-66. 
 13. Шинкарук В.Д. Граматика української мови. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 544 с. 
 14. Шинкарук В.Д. Ділове мовлення. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008 р. – 261 с. 
 15. Шинкарук В.Д. Культура мовлення. Навчальний посібник. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 296 с. 
 16. Шинкарук В.Д. Словотвірна ідентичність української термінології: монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200 с. 
 17. Шинкарук В.Д. Особливості реченнєвих структур з емоційно-оцінними значеннями // Studia Linquistica. Збірник наукових праць. Випуск 5. Частина 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 29-37. 
 18. Шинкарук В.Д. Категорія оцінки у латинській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць / наук. ред. М. М. Попович. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.– Вип. 565 : Романо-слов’янський дискурс. – С. 155-160. 
 19. Шинкарук В.Д. Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові: монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с. 
 20. Шинкарук В.Д. Lingua Latina iuridicialis. Латинська мова для юристів : Підручник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 576 с.