Інститут менеджменту

-A A +A

Інститут менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях і підготовки нового покоління спеціалістів, спроможних ефективно працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства. 

До складу Інституту менеджменту входять:

·        кафедра менеджменту організацій та бізнесу,

·        кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів;

·        кафедра менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв'язків,

·        кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

Інститут менеджменту здійснює підготовку спеціалістів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки: «Менеджмент», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Освітні ступені та кваліфікації,

за якими оголошено прийом студентів на 2015 – 2016 н.р.

 

Освітній ступінь «бакалавр», кваліфікації:

·              фінансовий менеджер;

·              кризовий менеджер;

·              PR-менеджер;

·              менеджер-економіст;

·              культуролог  із фаховим знанням іноземної мови;

·              менеджер зовнішньокультурної діяльності;

·              менеджер індустрії дозвілля (готельна, туристична, рекреаційна діяльність);

·              документознавець електронної документації:

·              документознавець бізнес-структур:

·              документознавець юридичних і кадрових структур.

 

Освітній ступінь «спеціаліст», кваліфікації:

·              менеджер інформаційного та виставкового бізнесу:

·              документознавець юридичних і кадрових структур.

 

Освітній ступінь «магістр», кваліфікації:

·              менеджер організації, викладач;

·              менеджер бізнесу (вводиться з 2015 р.);

·              магістр з менеджменту зовнішньокультурної діяльності, викладач фахових дисциплін;

·              документознавець-аналітик управлінської і кадрової інформації, викладач фахових дисциплін.

Характеристика кваліфікацій

 

Фінансовий менеджер. Освітньо-професійна підготовка менеджера-фінансиста сьогодні є найбільш престижною. Вона дає можливість працювати у фінансових структурах бізнесу, а після закінчення магістратури – на посаді фінансового директора організації.

Кризовий менеджер. Здійснює організаційно-економічну діяльність і розробляє заходи, спрямовані на подолання стану, що загрожує існуванню фірми.

PR-менеджер. Діяльність PR-менеджера спрямована на створення сприятливого образу фірми, її товарів і послуг, формування високого іміджу організації. 

Менеджер-економіст. Це фахівець, який займається розробкою бізнес-проектів та їх управлінням.

Культуролог  із фаховим знанням іноземної мови. Випускники за  напрямом підготовки «Культурологія», кваліфікацією «Культуролог із фаховим знанням іноземної мови», окрім викладацької діяльності, отримують можливість реалізувати себе як: керівники культурних програм і проектів; арт-куратори; арт-менеджери; арт-критики; редактори відділу культури в мас-медіа; історики культури й ін.

Менеджер зовнішньокультурної діяльності. Випускники набувають  комплексних знань, умінь і професійно-особистісних якостей, які дозволяють йому здійснювати управлінську, культуротворчу, соціально-орієнтовану, комунікативно-організаторську, інформаційно-просвітницьку, творчо-конструктивну та пошуково-дослідницьку функції.

Менеджер індустрії дозвілля (готельна, туристична, рекреаційна діяльність). На розвиток туризму істотно впливає організація дозвілля, що становить вагому складову найперспективнішої галузі світової економіки – індустрії дозвілля. Індустрія дозвілля створює умови для розгортання дозвіллєвої діяльності. Туризм сприяє задоволенню оздоровчих, просвітніх, професійних, рекреаційних потреб людини, економічному, політичному, соціальному, культурному розвитку суспільства.

Документознавець електронної документації. Акцент робиться не тільки на архівну справу, а й на бібліотечну, музейну діяльність, оскільки ці заклади мають солідні фонди карт (виданих і рукописних), кіно-, фотофонодокументів. Фахівці матимуть ґрунтовну загальну та спеціалізовану комп’ютерну підготовку. Серед базових дисциплін: електронне документознавство, управління електронною документацією, електронні комунікації, безпека електронної документації тощо.

 Документознавець бізнес-структур. Студенти мають змогу набути знання та вміння, необхідні для документаційного забезпечення бізнес-структур у поєднанні з кваліфікованим виконанням обов’язків офіс-менеджера. Саме в цьому напрямі сьогодні існує найбільша потреба у кваліфікованих кадрах. Студенти отримають необхідну підготовку для: управління підприємницькою документацією; інформаційно-документаційного забезпечення підприємництва; організації референтської й офісної діяльності тощо.

Документознавець юридичних і кадрових структур. Вивчається система правових норм, закладених у нормативно-правових актах з організації документознавства, порядок виконання  операцій з юридичними документами, вимоги,  яким  повинні відповідати документи, раціоналізація й ефективність діловодства.

Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу. Це спеціаліст у галузі управління інформаційними системами та технологіями виставкового бізнесу. Виставкова діяльність у сучасних умовах постає одним з ефективних інструментів маркетингу, що дозволяє просувати національні товари на міжнародних ринках. Студенти вивчають особливості державного регулювання виставково-ярмарковою діяльностю та сучасні тенденції розвитку експозиційного бізнесу у світовій практиці. Також студенти отримують професійні знання щодо правового регулювання інформаційного бізнесу та практичного застосування законодавчо-нормативної бази в інформаційній діяльності.

         Документознавець юридичних і кадрових структур (ступінь «спеціаліст»). Поглиблений рівень вивчення теоретико-методологічних розробок учених у галузі юридичного документознавства й формування практичних навичок.

Менеджер організації, викладач. Може обіймати посади керівника підприємства чи підрозділу та працювати викладачем економічних дисциплін.

Менеджер бізнесу. Магістр з бізнес-адміністрування (Master of business administration) є всесвітньо визнаним, найвищим рівнем ділової кваліфікації менеджера та найпрестижнішою у світі програмою бізнес-освіти. Особа, що має таку освіту, може бути керівником будь-якої бізнес-структури. Термін навчання – 2 роки (1,5 року для вступників з економічною освітою).

Магістр з менеджменту зовнішньокультурної діяльності, викладач фахових дисциплін. Може обіймати посади керівника установ та організацій (чи підрозділів) соціокультурної сфери та працювати викладачем дисциплін з фаху.

Документознавець-аналітик управлінської і кадрової інформації, викладач фахових дисциплін. Студенти вперше в Україні одержать підготовку, необхідну для прикладної аналітики, аналітичного забезпечення управління, максимально повного задоволення інформаційних потреб менеджерів, що керують установами різних форм власності, комп’ютерної аналітики, а також методики викладання фахових дисциплін.

 

Термін навчання:

Денне відділення:

·                   для отримання диплома освітнього ступеня «бакалавр» навчання триває 4 роки. Прийом на 1 курс на основі повної середньої освіти та сертифікатів державного незалежного тестування з визначених предметів (детальніше на сторінках кафедр);

·                   прийом на 2 і 3 курси бакалаврату на основі диплома молодшого спеціаліста – за результатами внутрішнього тестування.

Заочне відділення:

·                   для отримання диплома освітнього ступеня «бакалавр» навчання триває 4 роки. Прийом на 1 курс на основі повної середньої освіти та сертифікатів державного незалежного тестування з визначених предметів (детальніше на сторінках кафедр);

·                   прийом на 2 і 3 курси бакалаврату на основі диплому молодшого спеціаліста за результатами внутрішнього тестування.

Для отримання диплома освітнього ступеня «спеціаліст» навчання триває 1 рік (денна та заочна форми навчання). Вступ за результатами випробовування з фахових дисциплін на базі диплому бакалавра;

Для отримання диплома освітнього ступеня «магістр» навчання триває 1,5 року (денна та заочна форми навчання). Вступ за результатами випробовування з фахових дисциплін на базі диплома бакалавра, спеціаліста – за результатами випробовування з фахових дисциплін та іноземної мови.

 

Фахові випробування

Для набору на 2 і 3 курси бакалаврату – тестування, яке проводиться з широкого кола питань за фаховими дисциплінами кожного напряму підготовки та спеціальності (менеджмент, менеджмент соціокультурної діяльності, документознавство та інформаційна діяльність).

Для магістрів: тестування з відповідних фахових дисциплін та іноземної мови.

 

Вартість навчання

для освітнього ступеня «бакалавр» – від 8,5 тис. грн за рік;

для освітнього ступеня «спеціаліст» – від 9 тис. грн за рік;

для освітнього ступеня «магістр» – від 11 тис. грн за рік.

 

Контактні дані

Директор Інституту менеджменту – кандидат економічних наук, доцент Коваленко Олена Миколаївна