Довідка для абітурієнта

-A A +A
напрям Мистецтво
спеціальність Дизайн
спеціалізація Дизайн ландшафту
 
І курс – денна, заочна, екстернатна форма навчання
Бакалавр:
(ЗНО "українська мова та література" - 124 бали, "історія України" - 124 балів)
Творчий конкурс:
1 етап (рисунок) – 140
2 етап (живопис) – 140
(вступники, які закінчили ЗОШ до 2007 року складають ЗНО в Академії)
ІІІ курс – денна, заочна, екстернатна форма навчання (скорочена)
Творчий конкурс:
1 етап (рисунок) – 140
2 етап (живопис) – 140
(на підставі диплома молодшого спеціаліста)
 
Спеціаліст:
Творчий конкурс:
1 етап (рисунок) – 140
2 етап (живопис) – 140
(на підставі диплома бакалавра)
 
Магістр:
Творчий конкурс:
1 етап (рисунок) – 140
2 етап (живопис) – 140
(на підставі диплома бакалавра)
 
Дисципліни 
Бакалавр
 1. Ландшафтна архітектура і дизайн
 2. Проектування  ландшафтів
 3. Озеленення інтер’єрів і зимові сади
 4. Основи композиції (ландшафту)
 5. Декоративне рослинництво
 6. Основи ландшафтознавства
 7. Ґрунтознавство
 8. Урбоекологія
 9. Технічні засоби і комп’ютерне проектування
 10. Дизайн середовища
 11. Вступ до фаху
 12. Практика (навчальна, виробничі)
 13. Робота в матеріалі
 14. Комп’ютерне проектування
 15. Типологія об’єктів ландшафту
 
Магістр, спеціаліст
 1. Флористика і фітодизайн
 2. Агротехніка зеленого будівництва
 3. Дизайн рослинних угруповань
 4. Дизайн в квітникарстві
 5. Паркознавство
 6. Реконструкція і реставрація ландшафтних об’єктів
 7. Рекультивація порушених територій
 8. Ландшафтне  комп`ютерне проектування
 9. Етнодизайн
 10. Сади на дахах
 11. Робота з проектом
Вимоги до вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"
 
Вимоги і методичні рекомендації до проведення творчого конкурсу з дизайну
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 6.020207 «ДИЗАЙН»
Спеціалізації:  «Дизайн ландшафту», «Дизайн інтер’єру», «Графічний дизайн і реклама»
 
І. Виконання тестових рисунків для виявлення творчих здібностей абітурієнтів.
Вони дають можливість перевірити рівень абстрактного мислення, виявити здатність до нестандартних рішень, оригінальних ідей, відчуття дизайнерського підходу, ступінь використання засобів виразності, а також художній смак.
 
ІІ. Виконання тестових завдань для виявлення художньо-графічної майстерності.
 
Завдання 1.
Два тестових рисунки за вибором із запропонованих тем:
„Людина”, „Пейзаж”, „Інтер’єр”, „Технічний малюнок”, „Формальна композиція” (теми можуть бути доповненими і зміненими).
 
Умови виконання тестових рисунків: на двох аркушах паперу нанесено лінії.
На цих аркушах потрібно виконати рисунок на теми, обрані із запропонованих так, щоб усі лінії були органічно вписаними до композиції. Рисунки виконуються на форматі А4. Абітурієнту потрібно в нижньому правому куті вказати ім’я, прізвище та спеціалізацію, на яку він поступає. Рисунки виконуються олівцем.
 
Завдання 2.
Дві тестові роботи для виявлення навичок щодо володіння художньо-графічною майстерністю.
 
Умови виконання тестових завдань:
Перша тестова робота полягає у виконанні технічної вправи в техніці „олівець” та „акварель”. Формат А4.
Друга тестова робота має два варіанти: натюрморт з натури в техніці
„акварель” або композиція натюрморту з обраних предметів у техніці
„акварель”. Формат А4.
 
Вимоги до першої тестової роботи завдання 2.
Показати технічну майстерність в техніці „олівець” і техніці „акварель”, заповнюючи відповідним чином створені прямокутники за наведеною схемою.
Вимоги до другої тестової роботи завдання 2.
Виконати натюрморт з натури або композицію натюрморту із застосуванням технічних прийомів першої тестової роботи, проявивши художньо-графічну майстерність.
Оцінювання результатів творчого конкурсу
Завдання оцінюються за 200 бальною системою. Кожне завдання оцінюється окремо з виведенням середнього балу за роботу в цілому
 
Критерії оцінювання тестових рисунків
 
Аналіз проводиться за наступними критеріями:
 1. Відповідність структурних елементів і графіки зображення особливостям змісту обраної теми 50 балів
 2. Логіка і візуальна органічність включення заданої системи ліній до структури композиції 50 балів
 3. Використання в роботі загальних принципів композиції  30 балів
 4. Ступінь опрацювання елементів композиції і графічна культура виконання рисунку  20 балів
 5. Оригінальність творчого задуму   50 балів
 
Отже, оцінювання кожної тестової роботи залежить від суми балів за всіма критеріями.
 
Критерії оцінювання художньо-графічної майстерності
 
Завдання 2, робота 1
 
Аналіз проводиться за наступними критеріями:
 1. Виявлення технічних навичок у техніці „олівець”    200 балів
 2. Виявлення технічних навичок у техніці „акварель”  200 балів
 
Завдання 2, робота 2
 
Аналіз проводиться за наступними критеріями:
 1. Композиційна побудова 30 балів
 2. Передача пропорцій у натюрморті з натури 50 балів
 3. Колірно-тональне вирішення 50 балів
 4. Опрацювання елементів композиції 20 балів
 5. Оригінальність 50 балів

Вимоги до вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"
 
Вимоги і методичні рекомендації до проведення творчого конкурсу з дизайну (спеціаліст)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 7.020210 «ДИЗАЙН»
Спеціалізації: «Дизайн інтер'єру»,
«Дизайн ландшафту»,
«Графічний дизайн і реклама»
 
І. Мета: виявити (шляхом виконання завдання на тему майбутньої дипломної роботи) ступінь креативного образного мислення і здатність обґрунтувати запропоновану дизайн-концепцію.
 
ІІ. Завдання: створити візуальну дизайн-концепцію майбутньої дипломної роботи або на запропоновану тему.
Робота повинна складатися з візуально-графічної частини та пояснювальної записки.
Візуальна частина повинна максимально в стислій та узагальненій формі виявити сутність дизайн-концепції. Вибір графічних засобів та техніки виконання входить у завдання випробування. Формат виконання завдання А2 у кількості 2 од., у тому числі й пояснювальна записка.
Пояснювальна записка повинна мати такі розділи:
словесний опис концептуального вирішення теми;
конструктивне вирішення;
колірно-тональне вирішення.
Час виконання завдання – 2 дні по 6 акад. год.
Захист виконаної роботи у формі співбесіди.
 
ЗАВДАННЯ
Виконати композицію на тему (за вибором абітурієнта):
 • парк мрії;
 • житло;
 • плакат;
 • парк настрою;
 • громадські споруди;
 • календар;
 • парк кантрі;
 • спорткомплекси;
 • буклет;
 • парк мілітарі;
 • промислові об’єкти;
 • логотип;
 • парк творчості;
 • дитячі об’єкти;
 • знакова форма.
 
Техніка виконання довільна (акварель, аплікація, графіка, колаж та ін.).У композиції необхідно концептуально проявити креативне мислення, графічну майстерність, оригінальність композиційного і колористич-ного вирішень. Можливе введення шрифтових елементів та тексту.
 
Прийоми підвищення креативності:
 • неологія – використання процесів, конструкцій, форм, матеріалів нових для даної галузі або нових взагалі;
 • адаптація – пристосування вже відомих конструкцій , процесів, форм;
 • мультиплікація – множення функцій і деталей системи;
 • диференціація – розподілення функцій і елементів системи;
 • інтеграція – об’єднання, скорочення, спрощення функцій і форм елементів;
 • інверсія – перестановка;
 • аналогія – винайдення і використання схожості,подібності елементів у цілому різних;
 • динамізація – параметри (висота, довжина, площа, світло та ін.) повинні безперервно змінюватися;
 • ідеалізація – пропозиція ідеального вирішення, від якого потрібно відштовхуватися.
 
Оцінювання результатів вступного випробування з фаху (дизайн - проект)
 
Завдання оцінюються за 200 бальною системою. Кожне завдання оцінюється окремо з виведенням середнього балу за проект в цілому
 
Оцінювання проводиться за наступними критеріями:
Відповідність темі _____________________________________  40 балів
Творча манера_________________________________________  40 балів
Композиційна єдність __________________________________  40 балів
Оригінальність задуму _________________________________  40 балів
Графіка виконання    ___________________________________  40 балів
 
Вимоги до вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" 
 
Вимоги і рекомендації до проведення творчого конкурсу з дизайну (магістр)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 8.02020701 «ДИЗАЙН»
Спеціалізація «Дизайн ландшафту»
 
Прийоми підвищення креативності:
 • неологія – використання процесів, конструкцій, форм, матеріалів нових для даної галузі або нових взагалі;
 • адаптація – пристосування вже відомих конструкцій , процесів, форм;
 • мультиплікація – множення функцій і деталей системи;
 • диференціація – розподілення функцій і елементів системи;
 • інтеграція – об’єднання, скорочення, спрощення функцій і форм елементів;
 • інверсія – перестановка;
 • аналогія – винайдення і використання схожості,подібності елементів у цілому різних;
 • динамізація – параметри (висота, довжина, площа, світло та ін.) повинні безперервно змінюватися;
 • ідеалізація – пропозиція ідеального вирішення, від якого потрібно відштовхуватися.
 
Оцінювання результатів комплексного екзамену з фаху (дизайн - проект)
 
Завдання оцінюються за 200 бальною системою. Кожне завдання оцінюється окремо з виведенням середнього балу за проект в цілому
 
Оцінювання проводиться за наступними критеріями:
 
Відповідність темі _____________________________________  40 балів
Творча манера_________________________________________  40 балів
Композиційна єдність __________________________________  40 балів
Оригінальність задуму _________________________________  40 балів
Графіка виконання    ___________________________________  40 балів
 
Вимоги до проведення творчого конкурсу
 
І. Мета: виявити (шляхом виконання завдання на тему майбутньої магістерської роботи) ступінь креативного образного мислення  і здатність науково обґрунтувати запропоновану дизайн-концепцію.
 
ІІ. Завдання: створити візуальну дизайн-концепцію майбутньої магістерської роботи або на запропоновану тему.
Робота повинна складатися з візуально-графічної частини та пояснювальної записки.
Візуальна частина повинна максимально в стислій та узагальненій формі виявити сутність дизайн-концепції. Вибір графічних засобів та техніки виконання входить у завдання випробування. Формат виконання завдання А2 у кількості 2 од., у тому числі й пояснювальна записка.
 
Пояснювальна записка повинна мати такі розділи:
 • словесний опис концептуального вирішення теми;
 • конструктивне вирішення;
 • колірно-тональне вирішення;
 • наукове обґрунтування.

Час виконання завдання – 2 дні по 6 акад. год. Захист виконаної роботи у формі співбесіди.

ЗАВДАННЯ
Виконати композицію на тему:
 • парк мрії;
 • парк настрою;
 • парк кантрі;
 • парк мілітарі;
 • парк творчості.
 •  
Техніка виконання довільна (акварель, аплікація, графіка, колаж
та ін.). У композиції необхідно концептуально проявити креативне мислення, графічну майстерність, оригінальність композиційного і колористичного вирішень, наукове обґрунтування. Можливе введення шрифтових елементів та тексту.    
                          
Прийоми підвищення креативності:
 • неологія – використання процесів, конструкцій, форм, матеріалів нових для даної галузі або нових взагалі;
 • адаптація – пристосування вже відомих конструкцій , процесів, форм;
 • мультиплікація – множення функцій і деталей системи;
 • диференціація – розподілення функцій і елементів системи;
 • інтеграція – об’єднання, скорочення, спрощення функцій і форм елементів;
 • інверсія – перестановка;
 • аналогія – винайдення і використання схожості,подібності елементів у цілому різних;
 • динамізація – параметри (висота, довжина, площа, світло та ін.) повинні безперервно змінюватися;
 • ідеалізація – пропозиція ідеального вирішення, від якого потрібно відштовхуватися.
 
Візуальна частина (пояснювальна записка серед креслень і рисунків)
 1. Словесний опис
 2. Конструктивне вирішення
 3. Колірно-тональне вирішення
 4. Наукове обґрунтування
 
Оцінювання результатів творчого конкурсу
 
Завдання оцінюються за 200 бальною системою