Кафедра дизайну

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців, здатних на здійснювати розробки, проектування різноманітних об’єктів середовища, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини. Підготовка таких спеціалістів обумовлена великою потребою у фахівцях у галузі дизайну впорядкування міст і селищ на базі поєднання принципів інженерії, екології й естетики.

Кафедра є випусковою та здійснює навчання студентів за спеціальностями «дизайнер інтер’єру», «художник-дизайнер». Робота кафедри зорієнтована на впровадження в навчальний процес новітніх технологій і розробок у галузі дизайну, професійне опанування системами сучасних засобів і художніх прийомів, що допомагає майбутнім фахівцям створювати графічні об’єкти, які потім використовують у рекламній діяльності, а також у художньому оформленні фірмових стилів, споживчої упаковки, освітлювальної реклами.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання понад 40 фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичним матеріалом: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, рекомендаціями й іншою методичною літературою. Викладання дисциплін здійснюється на основі модульної системи навчання в повній відповідності з Державними стандартами вищої освіти та основними принципами Болонського процесу.

Викладачі кафедри – це знані в Україні вчені, автори наукових монографій і  навчальних посібників, члени Національної спілки архітекторів України, Спілки дизайнерів України, відомі дизайнери й архітектори, доктори та кандидати наук, члени вчених і спеціалізованих вчених рад провідних ВНЗ, редколегій багатьох наукових фахових видань.

 

Освітні ступені:«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

На основі кредитно-модульної системи навчання розроблено навчальний план підготовки:

бакалаврів за напрямом 6.020207 «Дизайнер», терміном навчання 4 роки;

спеціалістів за  напрямом 7.02020701 «Дизайн»;

магістрів за напрямом  8.02020701 «Дизайн» спеціалізаціями :«Дизайнер інтер̓ єру», «Художник-дизайнер», терміном навчання 1,5 року.

Практика для студентів спеціальності «Дизайн» проводиться у провідних дизайнерських школах державної та недержавної форм власності.

 

Перспективи для студентів

Досвід кафедри дизайну, графіки та реклами показує, що серед молодих дизайнерів передусім цінують людей з якісною вищою освітою. Тому майбутні дизайнери  опановують такі програми, як: ArchiCAD та 3D Studio Max. Проте, якщо  роботодавець побажає, щоб претендент умів добре малювати від руки, щоб ще до початку проектування він міг накидати основні ескізи "живцем", молодого дизайнера це не зупинить, бо саме цього насамперед традиційно навчають викладачі студентів.

Студенти кафедри отримують знання як у рамках загальноінституцьких нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляють провідні викладачі та дизайнери. Навчальні програми постійно модернізують з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів у різних сферах діяльності.

 На основі диплома бакалавра в галузі знань 0202 «Мистецтво» (кваліфікація за дипломом – «Дизайнер») студенти можуть отримати повну вищу освіту за освітнім ступенем «спеціаліст» та одержати кваліфікацію спеціаліста (за відповідною спеціалізацією) і мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті, й отримати кваліфікацію магістр «Дизайнер інтер̓єру», «Художник-дизайнер» за обраною програмою підготовки магістра.

Умови вступу на навчання

Бакалавр:

І курс – денна, заочна, екстернатна форми навчання

·        українська мова та література – базовий рівнеь;

·        історія України – базовий рівень;

·        творчий конкурс.

Абітурієнти, які закінчили ЗОШ до 2007 року складають ЗНО в Академії.

ІІІ курс – денна, заочна, екстернатна форми навчання (скорочена)

·        творчий конкурс.

Спеціаліст:

·        творчий конкурс:

(на підставі диплома бакалавра, молодшого спеціаліста).

Магістри:

·        творчий конкурс;

(на підставі диплома бакалавра, молодшого спеціаліста).

 

Контактні дані:

 

Телефон кафедри: 280-45-54; E-mail кафедри:  in.dizain@ nakkkim.edu.ua