Вчена рада

-A A +A
Голова – проф. Чернець Василь Гнатович
Вчений секретар - Кузнецова Інна Володимирівна
Адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи 21, корпус 11, кім. 34
Тел./факс: 501-78-28
 
Вчена рада здійснює координацію діяльності підрозділів Академії з метою реалізації стратегічних наукових досліджень в галузі культури та мистецтв, кадрового забезпечення галузі. Вчена рада спрямовує та стимулює науково-дослідну та навчально-методичну діяльність закладу щодо:
 • виконання науково-дослідних робіт з актуальних культурологічних проблем, історії, теорії та практики культури, а також навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів галузі культури;
 • організації навчального процесу на основі сучасних досягнень педагогічної науки, впровадження інтенсивних та активних методів і технічних засобів навчання із застосуванням модульного методу планування;
 • видання матеріалів науково-практичних конференцій, збірників наукових праць, монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, а також навчальних планів, програм, методичних реко­мендацій, ділових ігор, відео- та аудіопрограм з дисциплін, які вивчаються;
 • узагальнення досвіду підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, координація навчально-методичної роботи, розробка відповідних навчально-методичних документів і літератури для факультетів і обласних курсів підвищення кваліфікації;
 • розробка та впровадження новітніх технологій мультимедіа (інтер­активне телебачення, обмін за допомогою комп'ютерних мереж, входження в Internet).
Вчена рада НАКККіМ визначає порядок розгляду кандидатур на присвоєння вчених звань доцента та професора; розглядає атестаційні справи здобувачів вчених звань за рекомендаціями науково-педагогічних колективів кафедр, приймає рішення та направляє клопотання з необхідними матеріалами до Міністерства освіти та науки України.
 

 

 

 
 
 
 
 

Склад постійних комісій Вченої ради

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2013 рік

 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань організації навчального процесу
 
Голова:
Бойко В.І., проректор з науково-педагогічної роботи
Члени:
Демещенко В.В., директор інституту мистецтв
Уржунцева С.П., начальник навчальної частини
Дячук Г.В., начальник навчально-методичного відділу
Ястремська Л.Ю., директор бібліотеки
Жирнов А.Д. професор НАКККіМ
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи
 
Голова:
Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Члени:
Кузнєцова І.В., вчений секретар
Шульгіна В.Д., голова спеціалізованої Вченої ради
Литвин С.Х., голова спеціалізованої Вченої ради
Іванова Н.М., зав. відділу аспірантури – докторантури
Харченко С.В., завідувач кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань виховної роботи в академії
 
Голова:
Ходос Людмила Вікторівна, проректор з профорієнтаційної роботи та громадських зв’язків
Члени:
Булаєв Д.В., директор Центру
Кущ М.В., директор інституту дизайну та ландшафтного мистецтва
Демещенко В.В., директор інституту мистецтв
Сіверс В.А., директор інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань бюджетно-фінансового та перспективного розвитку академії
 
Голова:
Чернець В.Г., ректор
Члени:
Бойко В.І., проректор з науково-педагогічної роботи
Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Бойко С.І., проректор з питань соціально-економічного розвитку
Місюра Н.Є., головний бухгалтер
Котова Н.С., заст. головного бухгалтера
Коваленко О.М., директор інституту менеджменту
 
 1. Постійна правнича комісія Вченої ради академії (комісія з питань самоврядування академії: розгляд пропозицій щодо Статуту академії, положень про інститути, кафедри та ін.)
 
Голова:
Ходос Л.В., проректор з профорієнтаційної роботи та громадських зв’язків
Члени:
Бойко В.І., проректор з науково-педагогічної роботи
Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Євсев’єв В.М., юрист академії
Святненко А.В., голова профкому академії
Маслюк М.О., голова студради
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань
 
Голова:
Чернець В.Г., ректор
Члени:
Вакульчук В.В., начальник відділу кадрів
Бойко В.І., проректор з науково-педагогічної роботи
Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Святненко А.В., голова профкому
Євсев’єв В.М., юрист академії
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва
 
Голова:
Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Члени:
Шевченко І.О., директор інституту післядипломної освіти
Буценко О.А., начальник редакційно-видавничого відділу
Шульгіна В.Д., голова спеціалізованої Вченої ради
Вільчинська І.Ю., завідувач кафедри суспільних наук
Скнарь В.К., завідувач кафедри соціокультурних комунікацій та зовнішньо-культурних зв’язків

 

ПЛАН

роботи Вченої ради

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

на 2013 рік

Дата засідання

Питання, що виносяться на 
розгляд Вченої ради

Доповідачі

29 січня

2013 року

  1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2013 рік.

    

    

    2. Підсумки науково-дослідної роботи академії  за 2012 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукової роботи на 2013 рік.

     

     3. Затвердження плану науково-дослідної роботи академії на 2013 рік.

       

       4. Про результати соціологічного опитування студентів академії.

        

        5. Про формування електронної бібліотеки академії як інформаційного ресурсу навчального процесу

         

         6. Про виконання ухвал вченої ради Академії у ІІ півріччі 2012 року

           

           7. Різне

           Ректор 
           Чернець В.Г.

           Проректор

           Шинкарук В.Д.

            

            

           Проректор

           Шинкарук В.Д.

           Завідувач кафедри суспільних наук Вільчинська І.Ю.

           Директор бібліотеки Ястремська Л.Ю.

           Вчений секретар

           Кузнєцова І.В.

           1

           2

           3

           26 лютого 
           2013 року

            1. Інститут післядипломної освіти: досягнення, проблеми, перспективи розвитку.

              

              

              2. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навч. року

                

               3. Про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:
               - теорії, історії культури і музикознавства
               - естрадного виконавства
               - режисури театралізованих видовищ і свят

                

                4. Про виконання педнавантаження професорсько-викладацьким складом академії за І півріччя 2012/2013 навч. р.

                 

                 5. Основні фінансово-економічні показники діяльності академії в 2012 році. Затвердження фінансового плану на 2013 рік

                  6. Затвердження контингенту набору на 2013/2014 навч. рік

                   7. Різне

                   Голова комісії

                   співдоповідач

                   директор інституту

                   Проректор з НПР

                   Бойко В.І.

                   Відповідальний секретар ПК

                   Завідувачі кафедр

                   Шульгіна В.Д.

                   Пономаренко О.Ю

                   Кужельний О.П.

                    

                   Начальник навчальної частини Уржунцева С.П.

                    

                   Місюра Н.Є., головний бухгалтер

                   Проректор з НПР  Бойко В.І.

                    

                   1

                   2

                   3

                   26 березня 
                   2013 року

                   1.  Стан навчально-методичної, наукової роботи та перспективи розвитку Інституту мистецтв.

                    

                   2.  Про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:

                   - культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів
                   - менеджменту інформаційного та виставкового бізнесу
                   - мистецьких технологій 
                   - хореографії

                   3.  Про виконання Плану підготовки дистанційних курсів у 2012/2013 н.р.

                   4.  Про завдання та заходи щодо вдосконалення організації та контролю якості навчального процесу

                   5.  Про організацію планів підвищення кваліфікації та стажування викладачів

                   6.  Різне

                   Голова комісії

                   співдоповідач

                   директор інституту

                   Відповідальний секретар ПК

                   Завідувачі кафедр Копієвська О.Р.;

                   Плахотнікова Л. О.

                   Демещенко В.В

                   Вантух М.М.

                   Директор ІПО Шевченко І.О.

                   Начальник навчальної частини Уржунцева С.П.

                   Начальник навчальної частини Уржунцева С.П.

                    

                   1

                   2

                   3

                   23 квітня

                   2013 року

                    

                    1. Про діяльність Інституту менеджменту щодо підвищення якості професійно-практичної підготовки, посилення зв’язку з роботодавцями, проведення виробничої практики студентів.

                    2.  Про хід виконання Темпус-проекту за напрямом "Структурні заходи" "Націо­нальна система забезпечення якості ви­щої освіти на засадах взаємної довіри"

                    4.  Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи).
                     

                     

                    5.  Про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:

                    • менеджменту соціокультурної діяль­ності та зовнішньокультурних зв'язків
                    • документознавства та управління соціальними комунікаціями;
                    • менеджменту організацій і адміністрування

                     

                    6.  Інформація про використання технологій дистанційного навчання в академії

                     

                    7.  Про організацію діяльності та стан роботи лабораторії "Інноваційно-освітніх технологій"

                     

                    8.  Різне

                    Голова комісії

                    співдоповідач

                    директор інституту

                    Копієвська О.Р.;

                    начальник відділу Буценко О.А.

                    Проректор з НПР

                    Ходос Л.В.,

                    співдоповідач голова студ. парламенту

                    Відповідальний секретар ПК

                    Зав. кафедр 
                    Скнарь В.К..

                    Харченко С.В.; 

                     

                     

                     

                    Коваленко О.М.

                     

                    Зав. відділу ДН Тригубченко О.П.

                     

                    Зав. лаб. Омельянов В.

                    1

                    2

                    3

                    28 травня

                    2013 року

                     1. Про роботу Інституту дизайну та ландшафтного мистецтва щодо вдосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості надання освітніх послуг.

                      

                     2. Про діяльність Рівненського ФПК академії та перспективи його розвитку.

                      

                     3. Затвердження переліку спецкурсів на 2013/2014 навч. рік

                     4. Інформація про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:

                     • мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності; 
                     • ювелірного мистецтва
                     • дизайну

                      

                      

                     5. Про результати соціологічного опитування студентів академії щодо організації навчального процесу.

                     6. Про виконання плану випуску наукових видань академії та навчально-методичної літератури у першому півріччі 2013 року.

                     7. Різне

                     Голова комісії

                     співдоповідач

                     директор інституту

                     Директор

                     Мохнюк Р.С.

                     Нач. навч. частини Уржунцева С.П.

                     Відповідальний секретар ПК

                     Зав. кафедри 
                     Платонов Б.О.; 
                      

                     Романенкова Ю.В.

                     Кущ М.В.

                      

                     Завідувач кафедри суспільних наук Вільчинська І.Ю.

                      

                     Проректор

                     Шинкарук В.Д.

                     1

                     2

                     3

                     25 червня
                     2013 року

                      1. Діяльність Інституту арт-експертизи та ювелірного мистецтва щодо підвищення якості підготовки фахівців.

                       

                       2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навч. року та роботу Державних екзаменаційних комісій

                        3. Про виконання педнавантаження професорсько-викладацьким складом академії у 2012/2013 навч. році

                         4. Звіт про виконання Плану підготовки курсів дистанційного навчання в академії у 2012/2013 навч. році

                          5. Затвердження графіків навчального процесу денної та заочної форм навчання на 2013/2014 навч. рік
                          6. Про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:

                          • суспільних наук 
                          • графічного дизайну і реклами
                          • ландшафтної архітектури

                           7. Звіт про виконання рішень Вченої ради академії за І півріччя 2013 року

                            8. Різне

                            Голова комісії

                            співдоповідач

                            директор інституту

                             

                            Проректор з НПР Бойко В.І.; директори інститутів

                            Нач. навч. відділу Уржунцева С.П.

                             

                            Директор ІПО Шевченко І.О.

                             

                            Нач. навч. відділу Уржунцева С.П.

                             

                            Відповідальний секретар ПК

                            Зав. кафедр Вільчинська І.Ю.; Папета С.П.

                            Жирнов А.Д.

                            Вчений секретар

                            Кузнєцова І.В.

                            1

                            2

                            3

                            24 вересня
                            2013 року

                             1. Про основні завдання Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2013/2014 навч. рік.

                              2. Про підсумки вступної кампанії 2013 р. і завдання з організації та забезпечення прийому на 2014 рік
                              3. Затвердження протоколу педнавантаження науково-педагогічного складу 
                              на 2013/2014 навч. рік

                               4. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2013/2014 навч. рік.

                                5. Про виконання плану виховної роботи академії  за 2012/2013 навч.  рік  і  затвердження плану виховної роботи на 2013/2014 навч. рік.
                                6. Про стан підготовки навчальних корпусів та гуртожитків до нового навчального року.

                                 7. Різне

                                 Ректор
                                 Чернець В.Г.

                                 Відповідальний секретар приймальної комісії

                                 Нач. навч. частини Уржунцева С.П.

                                  

                                 Відповідальний секретар ПК

                                 Проректор

                                 Ходос Л.В.

                                 Проректор

                                 Бойко С.І.

                                  

                                 1

                                 2

                                 3

                                 22 жовтня 
                                 2013 року

                                  1. Житомирський інститут мистецтв та культури: досягнення, проблеми, перспективи розвитку.

                                   

                                   2. Про заходи щодо підвищення рівня володіння іноземними мовами студентами та співробітниками для забезпечення завдань щодо академічної мобільності та активної діяльності академії у міжнародному науково-освітянському просторі

                                    3. Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів роботи

                                     

                                     4. Про зарахування до докторантури

                                      

                                     5. Затвердження Плану підготовки курсів дистанційного навчання в академії у 2013/2014 навч.році

                                      6. Інформація про організацію роботи Приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи у 2013/2014 навч. році

                                       7. Різне

                                        Голова комісії

                                        співдоповідач

                                        директор інституту

                                         

                                        Керівник проекту

                                         

                                         

                                        Проректор

                                        Шинкарук В.Д.

                                         

                                        Проректор

                                        Шинкарук В.Д.

                                         

                                        Директор  Шевченко І.О.

                                         

                                        Відповідальний секретар ПК

                                         

                                        1

                                        2

                                        3

                                        26 листопада 
                                        2013 року

                                         1. Про якість підготовки випускників 2014 року і завдання кафедр щодо підвищення їх професійно-практичної підготовки.

                                          

                                          

                                          2. Звіт про роботу Ради молодих вчених, аспірантів та здобувачів академії
                                          3. Інформація про організацію роботи приймальної комісії та проведення профорієнтаційної роботи на кафедрах:

                                          • хореографії ;
                                          • естрадного виконавства

                                          4. Стан роботи щодо належного утримання матеріальної бази академії та раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

                                           5. Про підсумки прийому до докторантури та аспірантури у 2013 році

                                           6.Різне

                                           Проректор

                                           Бойко В.І.

                                           Співдоповідачі

                                           директори інститутів

                                           Голова Ради Кравченко А.І.

                                           Відповідальний секретар ПК

                                           Зав. кафедр

                                           Вантух М.М..; 
                                           Пономаренко О.Ю.

                                            

                                           Проректор

                                           Бойко С.І.

                                           Проректор

                                           Шинкарук В.Д.

                                           1

                                           2

                                           3

                                           24 грудня 
                                           2013 року

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                           Протягом

                                           року

                                            

                                           Протягом

                                           року

                                            

                                           Протягом

                                           року

                                            

                                           Протягом

                                           року

                                            1. Про виконання кошторису академії у 2013 році та затвердження фінансового плану на 2014 рік.

                                              

                                              2. Інформація про роботу Постійних комісій Вченої ради академії у 2013 році

                                               3. Про роботу Центру виховної та культурно-дозвіллєвої роботи та його участь у студентському самоврядуванні

                                                4. Про хід виконання Темпус-проекту у 2013 році

                                                5. Про виконання ухвал вченої ради 
                                                за ІІ півріччя 2013 року

                                                 6. Основні засади рекламної політики академії. Стан та результативність сайту академії.

                                                  7. Різне

                                                   

                                                  Примітки:

                                                  Розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента та с.н.с.

                                                   

                                                   

                                                  Розгляд періодичних наукових видань, монографій, підручників, навчальних посібників, посібників щодо рекомендації до друку

                                                   

                                                   

                                                  Затвердження матеріалів ліцензування та акредитацій

                                                   

                                                   

                                                  Про зміни в структурі академії

                                                  Місюра Н.Є., головний бухгалтер

                                                  Вчений секретар

                                                  Кузнєцова І.В.

                                                  Директор Центру  Булаєв Д.Л.

                                                  Копієвська О.Р.

                                                   

                                                  Вчений секретар

                                                  Кузнєцова І.В.

                                                  Проректор

                                                  Ходос Л.В.

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  Вчений секретар

                                                  Кузнєцова І.В.,

                                                  директори інститутів

                                                  Проректор

                                                  Шинкарук В.Д.

                                                  Зав. кафедрами,

                                                  директори інститутів

                                                   

                                                  Ректор, відділ кадрів, керівники структурних підрозділів