Наукова частина

-A A +A

Наукова частина є структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), який забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та організовує здійснення фундаментальних досліджень і прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки, культури і мистецтва за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету та спеціального фонду, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами з підприємствами та організаціями. Підрозділ безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків, підзвітний та підконтрольний ректору академії.

Підрозділи наукової частини:
 • відділ аспірантури-докторантури;
 • відділ міжнародних зв’язків;
 • відділ наукової та редакційно-видавничої діяльності;
 • навчальна лабораторія методичної підготовки наукових видань;
 • відділ редакційно-видавничої діяльності;
 • лабораторія підготовки наукових кадрів;
 • наукова бібліотека академії.

Керівники підрозділів наукової частини

Кузнєцова Інна Володимирівна

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,вчений секретар академії
 
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
 
Тел.: (044) 501 78 28

Email: IKuznetsova@dakkkim.edu.ua

Іванова Наталія Миколаївна

Завідувач відділу докторантури – аспірантури

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11

Тел.: (044) 501 78 28

Email: nauka@nakkkim.edu.ua

 

Супруненко Світлана Іванівна

Завідувач навчальної лабораторії методичної підготовки наукових видань та ведення
 
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11

Тел.: (044) 280 21 93

Email: nauka@nakkkim.edu.ua

 

Довгань Олексій Валентинович

Кандидат філологічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11

Тел.: (044) 280 21 93

Email: a_dovgan@list.ru

Функції наукової частини академії:

 • організація впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
 • забезпечення діяльності вченої ради академії та спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій;
 • поліпшення якості науково-педагогічного потенціалу;
 • оптимізація діяльності докторантури та аспірантури;
 • активізація розробок держбюджетних тем;
 • поліпшення ефективності діяльності наукових шкіл і лабораторій;
 • збільшення якісної друкованої наукової продукції;
 • упровадження інноваційних підходів до наукових розробок;
 • підвищення ефективності студентської науки;
 • розширення науково-освітянських зв’язків між вищими навчальними закладами України і зарубіжжя та ін.

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності академії, показником ефективності професійної роботи науково-педагогічних працівників, умовою забезпечення якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх керівних кадрів культури і мистецтва. Ураховуючи, що в умовах європейської освітньої інтеграції та розвитку вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу рівень кадрового потенціалу академії, якість наукових досліджень викладачів і студентів, кількість та змістовність їхніх наукових публікацій є показником конкурентоспроможності академії на ринку освітніх послуг. Науково-дослідницька діяльність академії здійснюється науково-педагогічним складом відповідно до Положень про діяльність вищих навчальних закладів України та координується науковою частиною академії відповідно до наукової проблематики, затвердженої вченою радою академії.

 
Основними завданнями науково-дослідницької діяльності є:
 • проведення актуальних досліджень з метою вдосконалення системи безперервної підготовки кадрів культури і мистецтв, створення відповідної наукової концепції її розвитку;
 • ефективне використання наукового потенціалу академії для вирішення наукових, науково-теоретичних та практичних проблем розвитку галузі;
 • підвищення якості навчання студентів і слухачів шляхом використання наукових досліджень у навчальному процесі.
Академія проводить науково-дослідницьку діяльність на засадах, передбачених для вищих навчальних закладів. Наукові дослідження в академії здійснюють кафедри, наукова частина, навчально-методичний відділ, наукові лабораторії згідно планів, затверджених вченою радою.
 
Наукові дослідження вчених академії проводяться за такими напрямами:
 • культура і мистецтво в сучасному державотворчому процесі;
 • наукові засади розвитку документально-інформаційної сфери України;
 • інформаційні системи, технології, ресурси: теорія і практика;
 • філософія, історія, політологія;
 • розробка галузевих стандартів та фахової термінології;
 • мистецтвознавча експертна оцінка предметів колекціонування (стандартизація, атестація, ліцензування) та ін.
 
Згідно з планом науково-дослідних робіт передбачено проведення:
 • фундаментальних досліджень та прикладних розробок, що фінансуються з державного бюджету Міністерства культури України;
 • науково-дослідних робіт, що виконуються в межах основного робочого часу професорсько-викладацького колективу (щорічно затверджується Тематичний план, проводиться державна реєстрація наукових робіт; створений єдиний банк даних на електронних носіях);
 • науково-дослідних робіт, що виконуються на основі господарських договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції з підприємствами (організаціями);
 • спільних наукових проектів із закордонними партнерами.

Наукова частина здійснює координацію роботи щодо розвитку творчих зв’язків з науковими установами НАН України, АПН України, вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами, а також організовує проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій професорсько-викладацького колективу, молодих вчених та студентів, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних робіт. Підрозділи наукової частини академії здійснюють підготовку та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.Єдність навчального та наукового процесів завжди була і залишається головним принципом діяльності академії. Студенти мають унікальну можливість здобути навички вченого-дослідника у наукових лабораторіях академії.

Визначні науковці та наукові школи академії
 
Вчені академії продовжують традиції, які здавна склалися в навчальному закладі, успішно розвивають і примножують наукові досягнення своїх попередників, що створили визнані в Україні і далеко за її межами наукові школи. Серед вчених академії на особливу повагу заслуговують засновники відомих наукових шкіл В.Г. Чернець, В.Д. Шинкарук, М.М. Вантух, В.Д. Шульгіна, А.Д. Жирнов, О.П. Кужельний, О.О. Федотова, І.Ф. Надольний, В.А. Бітаєв, Н.С. Завізєна та ін. Нині в академії плідно працюють авторські школи провідних вчених, зусилля яких спрямовані на вирішення важливих для України наукових проблем та практичних завдань.Фундаментальні дослідження, які виконуються в академії, є основою для вироблення нових стратегічних напрямків наукового прогресу. Без фундаментальних досліджень неможлива якісна підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, неможлива ефективна робота сучасної аспірантури і докторантури, тому чисельні наукові школи академії відіграють важливу роль в підвищенні якості підготовки фахівців, наданні випускникам академії статусу магістра, визнаного в світі.Наукові досягнення вчених академії визнані державою. Академія отримала звання "Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки" (2005 р.) за Енциклопедію етнокультурознавства (4 томи).Результати наукового пошуку науковців академії відображаються у наукових статтях, монографіях, навчальних посібниках, підручниках.